Imieniny: Napoleona, Stelii

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13

Informacja po spotkaniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza rodziców oraz opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu na bezpłatne spotkanie
"O trudach i radościach wychowania dziecka autystycznego".
Warsztaty odbędą się w dniu 12.11.2019 r., w siedzibie w budynku MOPS w Mielcu - sala konferencyjne (p. 34, piętro I), o godz. 09.00.

Planowane spotkanie jest kontynuacją realizowanego projektu w roku poprzednim. Jego głównym celem jest integracja matek dzieci autystycznych poprzez m.in. wymianę doświadczeń w zakresie wychowania i terapii dzieci. W spotkaniach warsztatowych uczestniczą pracownicy socjalni oraz psycholog Ośrodka.

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej...Światowy Dzień Godności

W dniu 16.10.2019 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Godności. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zorganizował z tej okazji imprezę, na którą zostały zaproszone osoby korzystające ze wsparcia w Mieszkaniach Chronionych i Domu Dziennego Pobytu dla Emerytów i Rencistów. Uroczystość zaszczyciły obecnością Pani Adriana Miłoś – Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Mielca oraz Pani Agata Ćwięka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.

Czytaj więcej…Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Ogłoszenie!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu w związku z ogłoszonym w dniu 3 października 2019 r. przez MRPiPS naborem wniosków do Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program zapewnia pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym w formie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przyznawaną pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Czytaj więcej…Program “Posiłek w szkole i w domu”

Program “Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Rodziców, którzy chcą dożywiać dzieci w przedszkolach lub szkołach podstawowych lub osoby dorosłe zapraszamy do złożenia wniosków w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przy ul. Łukasiewicza 1c. Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 1.051,50 zł na osobę samotnie gospodarującą i 771,00 zł na osobę w rodzinie.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać u pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu (dane kontaktowe na stronie: http://mops.mielec.pl/rejony-pracy-socjalnej/).

Link do Programu “Posiłek w szkole i w domu”

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informujemy, że w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, osoby zainteresowane bezpłatnymi artykułami żywnościowymi wydawanymi w ramach powyższego Programu, mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, w celu zakwalifikowania do korzystania z tej formy pomocy.

Z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ mogą korzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. kwoty:

  • 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Link do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych to święto obchodzone corocznie 1 października, ustanowione 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

01.10.2019 r. Kierownik oraz personel Domu Dziennego Pobytu w Mielcu przygotowali niespodziankę dla uczestników z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

Czytaj więcej...Zumba łączy pokolenia

Za nami przedostatnie spotkanie w ramach projektu "Zumba łączy pokolenia".
W dniu 18.09.2019 r. , pomimo jesiennej aury i niekorzystnego barometru, uczestnicy dopisali swoją obecnością.
Dzięki wysiłkowi fizycznemu i pozytywnym wibracjom na sali poziom endorfin znacznie wzrósł.

Czytaj więcej...Spotkanie “O trudach i radościach wychowania dziecka autystycznego”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza rodziców
oraz opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu na bezpłatne spotkanie
"O trudach i radościach wychowania dziecka autystycznego".
Warsztaty odbędą się w dniu 01.10.2019 r., w budynku MOPS w Mielcu
- sala konferencyjna (p. 34, piętro I), o godz. 09.00.
Gościem spotkania będzie Pani Małgorzata Michno
- certyfikowany dietetyk kliniczny, która opowie o właściwych
nawykach żywieniowych dzieci i młodzieży.
Będzie również okazja omówić bieżące problemy związane
z wychowaniem dziecka oraz skonsultować się z psychologiem Ośrodka.

Serdecznie zapraszamy!


“Dzień Otwartych Drzwi” w Mieszkaniach Chronionych

W dniu 12.09.2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zorganizował “Dzień Otwartych Drzwi” w Mieszkaniach Chronionych, znajdujących się przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu. Celem było zaprezentowanie zasobów lokalowych Mieszkań Chronionych, zasad naboru osób wnioskujących o skierowanie do Mieszkania Chronionego oraz form wsparcia mieszkańców.

Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością: Pani Adriana Miłoś – Zastępca Prezydenta Miasta Mielca, Pani Agata Ćwięka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Pani Jolanta Wolska – Radna Rady Miejskiej w Mielcu, Pani Magdalena Weryńska-Zarzecka – Radna Rady Miejskiej w Mielcu, Pani Urszula Malińska – Radna Rady Miejskiej w Mielcu, Pan Czesław Czyrny – Przewodniczący Rady Osiedla Kościuszki, Pan Wacław Świerczyński – Przewodniczący Rady Osiedla Kilińskiego, Pani Beata Kardyś – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, Pani Kinga Babula – Pracownik Socjalny PCPR w Mielcu, Pani Joanna Dul-Wolanin – Prezes Stowarzyszenia “Dla Was”, Pani Dorota Jamróz – Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ, Pani Kinga Bielec oraz Pani Klaudia Lenart – Przedstawiciele Biura Terenowego Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., oraz pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu.

Czytaj więcej…Za nami ostatnie spotkanie w ramach cyklu “Żyj bezpiecznie w każdym wieku”

W dniu 11.09.2019 r. w Dziennym Domu Pobytu przy ulicy Kocjana 15 w Mielcu odbyło się spotkanie nt.: “Przemoc w rodzinie – jak możemy reagować?”. W spotkaniu wzięły udział osoby objęte wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie integracji społecznej i zawodowej oraz uczestnicy Domu Dziennego Pobytu dla Emerytów i Rencistów.

Czytaj więcej…