Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13

Czytaj

Warsztaty integracyjno-motywacyjne w Klubie Integracji Społecznej

 

W dniach 12.10.2021 r. do 15.10.2021 r. odbyły się warsztaty integracyjno-motywacyjne dla osób zakwalifikowanych do udziału w II edycji w projekcie „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WP na lata 2014-2020. Głównym celem warsztatów było zmotywowanie uczestników do zmiany dotychczasowego stylu życia, szerszego spojrzenia na doświadczane problemy oraz wzajemną integrację. Zajęcia przeprowadzone były przez psychologa KIS, Panią Monikę Forgiel.

Czytaj dalej Warsztaty integracyjno-motywacyjne w Klubie Integracji SpołecznejCzytaj

Warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji projektu pn. ,,Zainspirowani do działania – wolnego czasu nie marnujemy – aktywnie w działania się angażujemy” – III edycja

W dniu 20.10.2021 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu odbyły się ostatnie zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Ośrodka, realizowane w ramach projektu pn. ,,Zainspirowani do działania – wolnego czasu nie marnujemy – aktywnie w działania się angażujemy” – III edycja, dofinansowanego ze środków Fundacji PZU.

Czytaj dalej Warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji projektu pn. ,,Zainspirowani do działania – wolnego czasu nie marnujemy – aktywnie w działania się angażujemy” – III edycjaCzytaj

Projekt „RODZINA RAZEM – W POZNAWANIU ŚWIATA I POSZUKIWANIU PASJI”

 

Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia – z tą myślą przewodnią, w dniu 14 października 2021 r., w sali audiowizualnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu rozpoczął realizację projektu pn.: „Rodzina razem – w poznawaniu świata i poszukiwaniu pasji, skierowanego do rodzin (wspólnie rodziców oraz dzieci).

Celem projektu jest motywowanie do wykorzystywania konstruktywnych metod i sposobów radzenia sobie z własnymi ograniczeniami i trudnościami, wzmacnianie zasobów osobistych uczestników, pobudzanie kreatywności, poczucia sprawczości oraz rozwój umiejętności podejmowania decyzji i inwestowania we własny rozwój.

Czytaj dalej Projekt „RODZINA RAZEM – W POZNAWANIU ŚWIATA I POSZUKIWANIU PASJI”Czytaj

Ogłoszenie – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu planuje przystąpić do ProgramuOpieka wytchnieniowa – edycja 2022, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunków osób niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zamierza realizować Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Czytaj dalej Ogłoszenie – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022Czytaj

Ogłoszenie – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu w związku z ogłoszonym w dniu 8.10.2021 r. przez MRiPS naborem wniosków do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, informuje o możliwości zgłoszenia się do udziału w w/w Programie.

Czytaj dalej Ogłoszenie – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022Czytaj

OSTRZEŻENIE

Szanowni Państwo!

W związku z otrzymywaniem informacji o próbach dokonywania na szkodę mieszkańców miasta Mielca oszustw i wyłudzeń, poprzez podszywanie się pod przedstawicieli rożnych instytucji, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przypomina, że pracownicy socjalni oraz inni pracownicy MOPS (psycholog, konsultant, asystenci rodziny) odwiedzający osoby lub rodziny w ich miejscu zamieszkania dysponują stosownymi dokumentami potwierdzającymi fakt ich zatrudnienia w naszej instytucji.

Pracownicy socjalni dysponują legitymacjami, według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, inni pracownicy posiadają stosowne zaświadczenia potwierdzające ich zatrudnienie, wolontariusze okazują się przy odwiedzinach identyfikator opatrzony pieczęcią Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i podpisem dyrektora.Czytaj

Kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerowych programów fakturujących w KIS

 

W dniach od 6 września do 21 września 2021 r. dla uczestników Klubu Integracji Społecznej jest realizowany kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerowych programów fakturujących w wym. 72 godz.

W kursie uczestniczą 4 osoby. Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności do pracy w charakterze: sprzedawców, kasjerów, fakturzystów przy użyciu urządzeń komputerowych i kas fiskalnych.

Kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerowych programów fakturujących jest prowadzony przez firmę NOEZA Non – Profit Sp. z.o.o. i jest finansowany ze środków uzyskanych na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1

 

Harmonogram wraz z programem kursu
sprzedawca
z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów fakturujących

 Czytaj

Warsztaty dla kobiet „Dobra zmiana – obroń siebie”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu we współpracy z Mielecką Szkołą United KRAV MAGA oraz Komendą Powiatową Policji w Mielcu zrealizowały projekt zatytułowany „Dobra zmiana – obroń siebie” w ramach którego, w sierpniu br. zostały przeprowadzone bezpłatne Warsztaty dla kobiet.

Celem projektu było przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, a zwłaszcza odczuwanej przez nie bezradności lub bezbronności względem potencjalnego agresora. Osoby uczestniczące w zajęciach poznawały techniki prawidłowego oddychania umożliwiające redukcję stresu i odzyskiwania poczucia kontroli nad przebiegiem zdarzeń, szczególnie w momentach zagrożenia utraty życia lub zdrowia, uczyły się w jaki sposób unikać zagrożeń i nie dopuszczać do powstawania sytuacji krytycznych oraz trenowały odpowiednie zachowania w sytuacjach podwyższonego ryzyka.

Czytaj dalej Warsztaty dla kobiet „Dobra zmiana – obroń siebie”Czytaj

Dożywianie dzieci w szkołach, żłobkach i przedszkolach

Drodzy rodzice. Istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci w szkołach, żłobkach i przedszkolach. Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 w/w ustawy tj. w przypadku rodziny 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie czyli 792,00 zł.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać u pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu – dane kontaktowe na stronie: http://mops.mielec.pl/rejony-pracy-socjalnej/Czytaj

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi rekrutację do drugiej edycji projektu pn. „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czytaj dalej