Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

W związku ze zmianą ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych ogrzewanych gazem została wydłużona na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać nie później niż do 30 września 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwu domowemu, które spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. Główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzeniem grzewczym zasilanym paliwem gazowym zostało wpisane lub zgłoszone CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) do dnia 21 grudnia 2022 roku tj. wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB;
  2. Kryterium dochodowe, które nie może przekraczać:
  • dla gospodarstwa jednoosobowego – 2100,00 zł miesięcznie;
  • w gospodarstwie domowym wieloosobowym – 1500,00 zł na osobę miesięcznie.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

 

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  1. Fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy obejmującą okres dotyczący wniosku;
  2. Dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę;
  3. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
    – oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  4. W indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

 

>>> Wzór wniosku do pobrania – 2023 <<<
>>> Wzór wniosku do pobrania – 2024 <<<

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych: nr tel. 17-7875714, 17-7875715.