Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

 

Rada Miejska w Mielcu w dniu 28 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr III/23/2018 w sprawie ustalenia zasad przyznania i wysokości gminnej jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Zgodnie z Uchwałą z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 złotych na każde dziecko urodzone.

 

Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, osobie przysposabiającej albo opiekunowi prawnemu zamieszkującym, co najmniej przez 1 rok przed urodzeniem dziecka oraz w dniu składania wniosku na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Zapomoga przysługuje niezależnie od dochodu osoby uprawnionej.

 

Zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

  1. osoba uprawniona uzyskała lub ubiega się w innej gminie o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, przyznaną na podstawie uchwały wydanej w oparciu o art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych;
  2. dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej od urodzenia do dnia rozpatrzenia wniosku.

 

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu w terminie 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną albo dziecka przysposobionego – w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem, nie później niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia.

Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. w przypadku dziecka przysposobionego należy dołączyć prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka;
  2. w przypadku dziecka będącego pod opieką opiekuna prawnego należy dołączyć zaświadczenie z sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego.

 

W przypadku niezależnego złożenia dwóch wniosków przez obydwoje rodziców zapomoga przyznawana jest temu z rodziców, pod którego opieką dziecko faktycznie przebywa.

W związku z urodzeniem się jednego dziecka może być przyznana tylko jedna zapomoga.

Mieleckie e-Becikowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że osoby ubiegające się o przyznanie gminnej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „Mieleckie Becikowe”, posiadające Profil zaufany, mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia elektronicznie, za pośrednictwem strony eUrzędu Miejskiego
w Mielcu https://eurzad.um.mielec.pl//.