Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Deklaracja dostępności serwisu internetowego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

 • Data publikacji strony internetowej: 2017
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.12.2022

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Partacz
 • E-mail: apartacz@mops.mielec.pl
 • Telefon: 17-7875645

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
ul. Łukasiewicza 1c, 39-300 Mielec

E-mail: mops@mops.mielec.pl
Telefon: 17-7875600

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

 


Deklaracja dostępności architektonicznej
budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
ul. Łukasiewicza 1c, 39-300 Mielec.

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu prowadzi dwa ogólnodostępne wejścia poprzez drzwi otwierane na zewnątrz. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi bezpośrednio z poziomu chodnika bez barier (np. progu).

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Po wejściu do budynku można dostać się do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku. Wszystkie ogólnodostępne korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Budynek nie posiada windy.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wejścia do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu nie posiadają pochylni, platform. W budynku brak jest ścieżek dotykowych, urządzeń z informacjami głosowymi, urządzeń ułatwiających osobom z niepełnosprawnością wzroku zapoznanie się z dokumentami w powiększeniu, opisów w alfabecie Braille’a, pętli indukcyjnych oraz domofonu. Wejście do budynku jest z poziomu chodnika.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Obok budynku znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wejść do budynku MOPS w Mielcu. Warunkiem wejścia do budynku z psem asystującym jest wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku MOPS w Mielcu jest możliwość korzystania z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu w ciągu 2-3 dni.

Na stronie umieszczony jest film w języku migowym dotyczącym działalności Ośrodka.
Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu zawiera tekst łatwy do czytania.

 

Na parterze budynku można bezpośrednio załatwić wszystkie sprawy realizowane przez MOPS w Mielcu.

 


Deklaracja dostępności architektonicznej
budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
ul. Pogodna 2, 39-300 Mielec.

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Do budynku prowadzi ogólnodostępne wejście poprzez drzwi otwierane na zewnątrz. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi bez progu.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Po wejściu do budynku można dostać się do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku. Wszystkie ogólnodostępne korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Pracownie terapeutyczne zlokalizowane są na parterze budynku. Na pierwszym piętrze budynku znajdują się pomieszczenia techniczne. Budynek nie posiada windy.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Do wejścia do budynku prowadzi podjazd. W budynku brak jest ścieżek dotykowych, urządzeń z informacjami głosowymi, urządzeń ułatwiających osobom z niepełnosprawnością wzroku zapoznanie się z dokumentami w powiększeniu, opisów w alfabecie Braille’a, pętli indukcyjnych oraz domofonu.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Obok budynku brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wejść do budynku. Warunkiem wejścia do budynku z psem asystującym jest wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku jest możliwość korzystania z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu w ciągu 2-3 dni.

 


Deklaracja dostępności architektonicznej
budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
ul. Mickiewicza 13, 39-300 Mielec.

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Do budynku prowadzi dwa ogólnodostępne wejścia. Pierwsze wejście (po trzech schodach) poprzez drzwi otwierane do wewnątrz. Drugie wyposażone w podjazd dla osób na wózkach. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi bezpośrednio z poziomu podjazdu bez barier (od ul. Wąskiej).

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Po wejściu do budynku można dostać się do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku. Wszystkie ogólnodostępne korytarze i drzwi są przestronne, mają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich oraz posiadają ścieżki dotykowe. Budynek posiada windę.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wejście do budynku posiada podjazd, ścieżki dotykowe, urządzenia z informacjami głosowymi, opisy w alfabecie Braille’a, pętle indukcyjną, domofon. Wejście do budynku jest z poziomu podjazdu.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Obok budynku znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wejść do budynku MOPS w Mielcu. Warunkiem wejścia do budynku z psem asystującym jest wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku jest możliwość korzystania z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu w ciągu 2-3 dni.

 


Deklaracja dostępności architektonicznej
budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
Warsztat Terapii Zajęciowej, Dom Dziennego Pobytu

Budynek przy ulicy Kocjana 15 – WTZ, DDP

 1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu – WTZ, DDP prowadzi jedno ogólnodostępne wejście poprzez drzwi otwierane na zewnątrz. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi bezpośrednio z poziomu chodnika bez barier (np. progu).

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Po wejściu do budynku można dostać się do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku. Wszystkie ogólnodostępne korytarze posiadają szerokość umożliwiającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich, natomiast drzwi dzielące korytarze oraz drzwi do pomieszczeń są niedostosowane gdyż posiadają szerokość 80 cm. Na piętro budynku osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą być przemieszczane schodołazem lub manualnym krzesłem ewakuacyjnym. Budynek nie posiada windy.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wejście do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu – WTZ, DDP jest z poziomu chodnika. W budynku brak jest ścieżek dotykowych, urządzeń z informacjami głosowymi, urządzeń ułatwiających osobom z niepełnosprawnością wzroku zapoznanie się z dokumentami w powiększeniu, opisów w alfabecie Braille’a, pętli indukcyjnych oraz domofonu.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wejść do budynku MOPS w Mielcu – WTZ, DDP. Warunkiem wejścia do budynku z psem asystującym jest wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku MOPS w Mielcu – WTZ, DDP jest możliwość korzystania z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu w ciągu 2-3 dni.

 

Budynek przy ulicy Sitki 5 – WTZ

 1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście poprzez drzwi otwierane na zewnątrz. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi bezpośrednio z poziomu chodnika bez barier (np. progu).

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Po wejściu do budynku można dostać się do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku. Wszystkie ogólnodostępne korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Budynek wyposażony jest w windę.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wejście do budynku jest z poziomu chodnika. W budynku brak jest ścieżek dotykowych, urządzeń z informacjami głosowymi, urządzeń ułatwiających osobom z niepełnosprawnością wzroku zapoznanie się z dokumentami w powiększeniu, opisów w alfabecie Braille’a, pętli indukcyjnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wejść do budynku. Warunkiem wejścia do budynku z psem asystującym jest wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku jest możliwość korzystania z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu w ciągu 2-3 dni.