Imieniny: Stwosza, Bogny, Brygidy

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

 

Czym jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie - jest zamierzonym i wykorzystującym przewagę sił działaniem przeciw członkom rodziny:

 • jest demonstracją siły i chęcią przejęcia kontroli nad drugą osobą;
 • sprawca jest silniejszy od ofiary i ma nad nią przewagę;
 • sprawca narusza podstawowe prawa ofiary, jak prawo do nietykalności fizycznej, godności i szacunku;
 • powoduje cierpienie i ból, który sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 

DEFINICJA PRZEMOCY (wg ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie):

Przemoc w rodzinie - to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób będących członkami rodziny, a w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Przemoc w rodzinie może pojawić się w życiu każdej osoby, bez względu na jej wiek, płeć, poziom wykształcenia, pochodzenie czy status materialny. Żadna jednak osoba, która jej doświadcza nie jest skazana na jej doznawanie. Przed doznawaniem przemocy ze strony bliskich osób można się bronić - trzeba jednak przerwać milczenie i zwrócić się po pomoc do specjalistów.

 

PROCEDURA "NIEBIESKIE KARTY"

W przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzinie uruchomiona zostaje procedura "Niebieskie Karty". Obejmuje ona ogół czynności realizowanych przez służby w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej.

Dokumentem wszczynającym procedurę ,"Niebieskie Karty" jest formularz "Niebieska Karta - A", wypełniany przez przedstawiciela jednego z podmiotów: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.

Wszczęcie procedury może odbyć się w różnych okolicznościach, np. podczas interwencji patrolu policyjnego w domu, w Ośrodku Pomocy Społecznej, podczas wizyty pracownika socjalnego w środowisku, czy w szkole, do której uczęszcza dziecko.

Z procedurą "Niebieskie Karty" związana jest działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych dziedzin, współpracujących ze sobą w celu budowania lokalnego systemu wsparcia dla rodziny zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Grupa Robocza to specjaliści bezpośrednio pracujący z konkretną rodziną. Zadaniem grupy roboczej jest opracowanie i realizacja planu pomocy. Każdorazowo w skład grup roboczych wchodzą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

 

Pracownik socjalny w procedurze "Niebieskie Karty":

 • udziela osobie doświadczającej przemocy w rodzinie kompleksowych informacji  o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, pedagogicznej oraz wsparcia;
 • udziela informacji o instytucjach i podmiotach świadczących pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą domową;
 • udziela informacji o formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tą pomoc;
 • udziela informacji o możliwościach podjęcia dalszych działań, mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
 • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
 • zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie; przekazuje informacje o karnych konsekwencjach stosowania przemocy w rodzinie;
 • motywuje osoby nadużywające alkoholu, uzależnione od alkoholu, do podjęcia leczenie odwykowego i terapii;
 • motywuje osoby stosujące przemoc w rodzinie do udziału w programie zajęć korekcyjno-edukacyjnych.

 

 Ponadto, pracownik socjalny:

 • udziela informacji o zasadach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej;
 • w uzasadnionych przypadkach udziela świadczeń z pomocy społecznej zgodnie  z obowiązującą ustawy o pomocy społecznej;
 • udziela pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;
 • udziela poradnictwa w zakresie możliwości rozwiązania zgłaszanych problemów;
 • informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym;
 • współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami.

Pracownik socjalny monitoruje sytuację rodziny, w której występuje przemoc (utrzymuje regularny kontakt z osobą pokrzywdzoną, odwiedza w miejscu zamieszkania).

 

Poradnictwo psychologiczne w MOPS w Mielcu - jest formą pomocy kierowaną do osób przeżywających kryzysy życiowe, trudności przystosowawcze lub borykających się z innymi problemami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej, w tym:

 • osób doświadczających przemocy;
 • rodziców borykających się z trudnościami wychowawczymi;
 • osób doświadczających kryzysów małżeńskich i rodzinnych;
 • osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, bądź posiadających w swym otoczeniu chorych członków rodzin;
 • członków rodzin borykających się z problem alkoholowym najbliższych;
 • osób będących w kryzysie.

 

 Formy poradnictwa psychologicznego:

 • Interwencja kryzysowa;
 • Konsultacja psychologiczna;
 • Poradnictwo psychologiczne;
 • Psychoedukacja.

 

Poradnictwo prawne w MOPS w Mielcu - obejmuje uzyskanie informacji o możliwych prawnych rozwiązaniach problemu, z którym zgłasza się osoba, a także pomoc w przygotowaniu właściwych pism procesowych.

Jeśli zgłaszająca się osoba doświadcza różnorakich form krzywdzenia ze strony osoby bliskiej może uzyskać pomoc prawną, m.in. w:

 • sporządzeniu wniosku do prokuratury o wszczęcie postępowania karnego w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa znęcania się, ewentualnie innego typu przestępstw związanych ze stosowaniem przemocy;
 • sporządzeniu wniosku do prokuratury bądź gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w przedmiocie zobowiązania do leczenia odwykowego osoby uzależnionej;
 • sporządzeniu wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia mieszkania, jeśli osoba ta przez swoje zachowania polegające na stosowaniu przemocy czyni wspólne zamieszkiwanie szczególnie uciążliwym;
 • sporządzeniu pozwu o eksmisję;
 • sporządzeniu pozwu o alimenty;
 • sporządzeniu wniosku o uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi, o ograniczenie tych kontaktów, bądź o ich zakaz;
 • sporządzeniu wniosku o ograniczenie, pozbawienie, bądź zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 • sporządzeniu wniosku o ustalenie miejsca pobytu dziecka;
 • sporządzeniu wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka;
 • sporządzeniu pozwu o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

 

Pracownicy socjalni - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:
budynek MOPS - ul. Łukasiewicza 1c, 39-300 Mielec,
pok. 36, tel. 17-787 56 63, pok. 37, tel. 17-787 56 62

 

INFORMATOR DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE