Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Miejskiej Mielec został powołany przez Prezydenta Miasta Mielca.

W jego pracach biorą udział przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. W jego skład wchodzą także Kurator sądowy oraz prokurator Prokuratury Rejonowej w Mielcu.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli prac podmiotów, którzy wchodzą w skład zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności poprzez:

 • Opracowanie projektu „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej”;
 • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
 • gromadzenie danych przekazywanych przez grupy diagnostyczno-pomocowe inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
 • powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie działań;
 • monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;
 • kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno- edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domowa lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
 • składanie na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz 2151, 2311, 2581 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535).

 

Sprawy organizacyjno-techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Mielec realizuje:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w MIELCU ul. ŁUKASIEWICZA 1c, tel. 17-7875761 pok. 18

 • Iwona Tomczyk – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Mielec
  39-300 Mielec, ul. Łukasiewicza 1c, pok. 18, tel. 17-7875761
 • Marta Babula – Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Mielec
  39-300 Mielec, ul. Łukasiewicza 1c, pok. 15, tel. 17-7875666

 


INFORMATORY ORAZ ULOTKI
ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO