Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

 

Warunki skierowania do domu pomocy społecznej.

 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Do pobrania: Zaświadczenie lekarskie niezbędne do ubiegania się o skierowanie do domu pomocy społecznej

 

Osobę wymagającą całodobowej opieki kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej.

Podstawą wszczęcia postępowania w sprawie skierowania do DPS jest wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie.

Jeżeli osoba wymagająca skierowania do domu pomocy społecznej ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie w sposób świadomy wyrazić woli i wystąpić z wnioskiem o skierowanie do domu pomocy społecznej, wówczas jej skierowanie dokonywane jest na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego wydawanego zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, na wniosek organu pomocy społecznej, bądź kierownika szpitala psychiatrycznego (jeśli osoba nie wymaga już pobytu w szpitalu, a jednocześnie jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji).

Jeżeli osoba wymagająca skierowania do domu pomocy społecznej jest osobą ubezwłasnowolnioną skierowanie odbywa się na wniosek jej opiekuna prawnego, po uzyskania zgody sądu opiekuńczego.

 

 

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

 

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z zawartą umową w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;
 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej , jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium;
 2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę zł jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie , z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.

 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą również wnosić osoby wyżej niewymienione.

 

 

Zwolnienia od wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

 

Osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty, na jej wniosek, pod warunkiem że przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona lub prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej zstępnego ,małoletniego lub pełnoletniego nieporadnego ze względu wiek , stan psychiczny lub fizyczny rodzeństwa lub jej rodzica , chyba ,że skazanie uległo zatarciu. Zwolnienia te obejmują zstępnych osoby zwolnionej z opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej.

 

Ponadto:

Osoby wnoszące opłatę lub obowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej można zwolnić z tej opłaty częściowo lub całkowicie, na ich wniosek, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w szczególności jeżeli:

 • wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
 • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
 • małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
 • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko;
 • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu;
 • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu;
 • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty wykaże , w szczególności na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku ,rażące naruszenie przez osobę kierowaną do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty.

 

Na terenie miasta Mielca jest usytuowany Dom Pomocy Społecznej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 16 dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie, w którym miesięczny koszt pobytu wynosi obecnie kwotę 5.600,00 zł miesięcznie.