Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu od 2 października 2023 r. prowadzi rekrutację do udziału w działaniach aktywizacji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej.

W Klubie Integracji Społecznej mogą uczestniczyć osoby, które:

 • Zamieszkują w województwie podkarpackim, na terenie miasta Mielca;
 • W wieku 18-59 (kobieta) oraz 18-64 (mężczyzna);
 • Zaliczające się do jednej z niżej wymienionych grup (zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym art. 1 ust. 2,) tj.:
  • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • uzależnieni od alkoholu,
  • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,
  • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
  • długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Formy wsparcia w ramach reintegracji społecznej i zawodowej będą świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości osób, które zakwalifikowanych do KIS).

 

Formy wsparcia w ramach reintegracji społecznej:

 1. warsztaty integracyjno-motywacyjne;
 2. poradnictwo psychologiczne;
 3. treningi umiejętności społecznych;
 4. trening poruszania się po rynku pracy;
 5. zajęcia tematyczne stosowne do zdiagnozowanych potrzeb uczestników KIS.

 

Formy wsparcia w ramach reintegracji zawodowej:

 1. doradztwo zawodowe;
 2. kurs ABC przedsiębiorczości
 3. kurs komputerowy (podstawowy)

 

Klub Integracji Społecznej w Mielcu, ul. Mickiewicza 13. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prowadzonych przez Klub prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 17-7805393 oraz drogą elektroniczną mops.mchr.kis@mops.mielec.pl

Rekrutacja odbywa się w trzech etapach, zgodnie z „Regulaminem funkcjonowania, zasadami rekrutacji i uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej”. Kandydat do KIS powinien wypełnić formularz rekrutacyjny (dostępny w MOPS oraz do pobrania ze strony internetowej) i załączyć do niego wymagane dokumenty:

a) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych według wzoru określonego w Załączniku Nr 3 do niniejszego Regulaminu (dostępny w MOPS oraz do pobrania ze strony internetowej);
b) oświadczenie o zamieszkiwaniu w województwie podkarpackim na terenie Gminy Miejskiej Mielec – wzór oświadczenia określa Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu (dostępny w MOPS oraz do pobrania ze strony internetowej);
c) oświadczenie o wieku – wzór oświadczenia określa Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu (dostępny w MOPS oraz do pobrania ze strony internetowej);
d) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
e) świadectwo zwolnienia z Zakładu Karnego;
f) zaświadczenie o ukończeniu terapii uzależnień.

 

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie MOPS w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c pok. 29 lub w biurze Klubu Integracji Społecznej, ul. Mickiewicza 13.