Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

DOM DZIENNEGO POBYTU

Dom Dziennego Pobytu w Mielcu jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką działającą jako ośrodek wsparcia w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. Przedmiotem działalności Dziennego Domu Pobytu w Mielcu jest wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej poprzez zapewnienie dziennej pomocy osobom w wieku podeszłym i niepełnosprawnym, które wymagają częściowej opieki i pomocy oraz zaspakajanie ich niezbędnych potrzeb życiowych w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie oraz uczestniczenie w życiu społecznym.

 

Dom Dziennego Pobytu w Mielcu funkcjonuje przez cały rok, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach  od  7 15 do 15 15

Dom Dziennego Pobytu w Mielcu realizuje zadania w szczególności poprzez udzielanie świadczeń podczas całodziennego pobytu w zakresie:

 • usług opiekuńczych;
 • terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej;
 • usług rehabilitacyjnych dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości;
 • zaspokajania potrzeb towarzyskich, rekreacyjno-kulturalnych, edukacyjnych.

 

Celem głównym Domu jest aktywizacja osób, ich integracja ze społeczeństwem lokalnym.

Cele szczegółowe Domu Dziennego Pobytu to:

 • podejmowanie działań służących utrzymaniu uczestników w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji i marginalizacji;
 • świadczenie podopiecznym usług opiekuńczych oraz zapewnienie bezpiecznego miejsca do przebywania właściwego spędzania czasu;
 • organizacja pobytu w Domu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań uczestników;
 • prowadzenie różnorodnych form terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, kulinarne muzyczne itp.) i rehabilitacji ruchowej;
 • umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich, m.in. poprzez organizację uroczystości okolicznościowych, świąt, wspólnych udziałów w imprezach kulturalnych, turystycznych, korzystanie z telewizji, Internetu itp.;
 • umożliwienie korzystania z urządzeń i przedmiotów służących utrzymaniu higieny osobistej oraz korzystanie z dostępnego sprzętu radiowo-telewizyjnego, komputerowego;
 • współpraca z rodzinami uczestników w zakresie poradnictwa, informacji i włączenia ich w proces asymilacji ze środowiskiem;
 • współpraca z innymi domami w ramach wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów itp.

 

Podstawą przyjęcia do Dziennego Domu w Mielcu jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora lub innego upoważnionego do wydawania decyzji administracyjnych pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

Pobyt w Domu Dziennego Pobytu jest odpłatny. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Mielcu reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie szczegółowych zasad wykonywania niektórych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.

>>> Tabela odpłatności <<<

 

Przed przyjęciem do Domu Dziennego Pobytu w Mielcu osoba zainteresowana lub opiekun prawny zostaje poinformowany o zasadach pobytu i organizacji funkcjonowania Domu.

Osoby skierowane na pobyt do Domu Dziennego Pobytu w Mielcu mogą korzystać z posiłku wydawanego w Domu. Uczestnicy Domu korzystają nieodpłatne z posiłku, gdy mają posiłek przyznany decyzją administracyjną. Pozostali Uczestnicy Domu korzystają z posiłków odpłatnie, jeżeli wyrażą chęć ich spożycia.

STRONA INTERNETOWA:
http://wtz.mielec.pl/


WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego. Realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i ruchowej zmierzające do przygotowania niepełnosprawnych uczestników do w miarę możliwości samodzielnego, niezależnego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Jednostką organizacyjną WTZ jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Uczestnikami warsztatu są osoby niepełnosprawne intelektualnie, które posiadają znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności. Do WTZ kierowane są decyzją Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz opinii Komisji Kwalifikacyjnej. Zadania stojące przed Warsztatem Terapii Zajęciowej wynikające z "Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych"’ realizowane są poprzez:

 1. usprawnianie ogólne;
 2. nabywanie, rozwijanie i utrwalanie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego;
 3. rozwijanie zaradności osobistej poprzez naukę dokonywania wyboru przy podejmowaniu różnych decyzji, rozwijanie umiejętności komunikowania się, planowania oraz decydowania o swoich sprawach;
 4. kształtowanie psychofizycznych sprawności niezbędnych przy wykonywaniu czynności zawodowych;
 5. rozwijanie podstawowych oraz w miarę możliwości specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy.

 

Aktualnie w zajęciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych bierze udział 90 uczestników w 16-tu następujących pracowniach:

 • pracownia komputerowa I;
 • pracownia komputerowa II;
 • pracownia rękodzieła artystycznego;
 • pracownia stolarsko-gospodarcza;
 • pracownia krawiecko-dziewiarska;
 • pracownia introligatorsko-papiernicza;
 • pracownia gospodarstwa domowego;
 • pracownia tkacka;
 • pracownia plastyczna;
 • pracownia przystosowania do życia codziennego I;
 • pracownia przystosowania do życia codziennego II;
 • pracownia technik różnych I;
 • pracownia technik różnych II;
 • pracownia plastyczno-ogrodnicza;
 • pracownia techniczna;
 • pracownia rękodzieła.

 

Efektem prowadzonych działań terapeutycznych u większości uczestników jest wzrost poziomu umysłowego i sprawności ogólnej, postęp w umiejętności wykonywania prac w zależności od rodzaju pracowni. Uczestnicy warsztatu objęci są opieką psychologiczną oraz biorą udział w zajęciach związanych z rozwijaniem oraz podtrzymywaniem sprawności ogólnej.

Formą rehabilitacji społecznej prowadzącą do przystosowania uczestników do życia w społeczeństwie są m.in. spotkania integracyjne z młodzieżą mieleckich szkół, spotkania z uczestnikami z innych warsztatów, udział w zawodach sportowo-rekreacyjnych, udział w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, imprezach okolicznościowych itp. Od 2003 roku w ramach wakacyjnej wymiany nasi uczestnicy wyjeżdżają do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Homok na Węgrzech.