Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

 

Komu przysługuje pomoc?

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudnione opiekunki lub terapeutów, w domu klienta, na terenie miasta Mielca, na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej, poprzedzonej złożeniem kompletnego wniosku i przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:

  • Zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych poprzez zabezpieczenie posiłków tj.: przygotowanie lub dostarczenie z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza, karmienie podopiecznego, usprawnianie poprzez trening kulinarny, zakup artykułów w tym spożywczych niezbędnych w gospodarstwie domowym i inne czynności w zależności od potrzeb;
  • Opiece higienicznej poprzez utrzymanie w czystości otoczenia podopiecznego tj.: sprzątanie zajmowanych przez niego pomieszczeń (np. mycie okien raz na pół roku, trzepanie dywanów lub chodników raz w kwartale), dbanie o sprzęt codziennego użytku, utrzymywanie w czystości urządzeń sanitarnych. Utrzymywanie higieny osobistej podopiecznego poprzez: mycie, czesanie, kąpiel, itp. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, utrzymywanie w czystości bielizny osobistej i pościeli podopiecznego (zmiana w razie potrzeby), pomoc przy ubieraniu i inne czynności w zależności od potrzeb;
  • Pielęgnacji zaleconej przez lekarza poprzez wykonywanie czynności pielęgnacyjnych uzgodnionych z lekarzem (m.in. podawanie leków), współpraca z lekarzem (zamawianie wizyt, realizacja recept, kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia klienta) i inne czynności w zależności od potrzeb;
  • Zapewnieniu w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem : pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych w uzgodnieniu z podopiecznym, pomoc w kontaktach ze społecznością lokalną i inne czynności w zależności od potrzeb.

 

Ile zapłacimy za usługi?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, wymiar, okres i wysokość odpłatności – w drodze decyzji administracyjnej.

Wysokość ponoszonych kosztów za korzystanie z usług opiekuńczych ustalana jest w oparciu o niżej przedstawioną tabelę  i zależna od:

  • dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług;
  • wysokości stawki godzinowej za usługi.

 

W przypadku przekroczenia kwoty kryterium dochodowego Ośrodek naliczy częściową odpłatność za świadczone usługi, tym większą im większe jest przekroczenie.

 

Usługi opiekuńcze są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:

  • kryterium dochodowe dla osoby samotnej –  kwoty 776 zł
  • kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie – kwoty 600 zł

 

Wykonawca usług.

Aktualnie od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. wykonawcą usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych – dla mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec, jest Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miejski w Mielcu.

 

Cena usług opiekuńczych.

Pełna stawka odpłatności za godzinę usług opiekuńczych wynosi:

  • od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. – 44,00 zł;

 

Cena specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pełna stawka odpłatności za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi:

  • od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. – 44,00 zł;

 

Zasady odpłatności.

Szczegółowe zasady dotyczące: warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz tryb ich pobierania reguluje Uchwała Nr LXX/730/2024 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 22 lutego 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wykonywania niektórych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społeczne

 

Zasady przyznawania pomocy

 

>>> Tabela odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze <<<