Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP


Informacja o projekcie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu realizował od 1 września 2020 r. projekt pn. „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu utworzono Klub Integracji Społecznej, w którym realizowane były instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym. Formy wsparcia były określane po zdiagnozowaniu indywidualnych potrzeb.

W projekcie mogły uczestniczyć osoby, które:

 • Zamieszkują w województwie podkarpackim, na terenie miasta Mielca;
 • W wieku 18-59 (kobieta) oraz 18-64 (mężczyzna);
 • Zaliczające się do jednej z niżej wymienionych grup (zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym art. 1 ust. 2,) tj.:
  • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • uzależnieni od alkoholu,
  • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,
  • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
  • długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Formy wsparcia w ramach reintegracji społecznej łącznie dla 30 osób

 1. Warsztaty integracyjno-motywacyjne – 2 spotkania x 8 godzin
 2. Poradnictwo/terapia psychologiczna – stosownie do potrzeb
 3. Treningi kompetencji społecznych – 5 treningów w każdej edycji: min. 3 treningi/osobę, każdy trening w wym. 18 godz. (3 dni x 6 godz.)
 4. Trening poruszania się po rynku pracy: w wym. 18 godz. (3 dni x 6 godz.)

 

Formy wsparcia w ramach reintegracji zawodowej

 1. doradztwo zawodowe w wym. 4 godz.
 2. kurs komputerowy w wym. 60 godz.
 3. kursy kompetencyjne lub kwalifikacyjne – wg zdiagnozowanych potrzeb – średnio 120 godz.
 4. kurs ABC przedsiębiorczości – w wym. 60 godz.
 5. staże zawodowe w wym. 6 m-cy.

 

Ponadto Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu zostało zapewnione ubezpieczenie NNW na czas udziału w zajęciach.
Formy wsparcia w ramach reintegracji społecznej i zawodowej były świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości Uczestników/Uczestniczek projektu).

Realizacja projektu została zakończona 30.09.2022 r.

Od 1 października 2022 r. zachowywana jest trwałość projektu przez okres 25 miesięcy tj. do 31.10.2024 r.

Biuro Klubu Integracji Społecznej mieści się przy ul. Mickiewicza 13. Osoby zainteresowane udziałem w reintegracji społeczno-zawodowej prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny pod nr 17-780 53 93 lub drogą elektroniczną mops.mchr.kis@mops.mielec.pl

 

 


FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
SZANSA NA ZMIANĘ POPRZEZ UDZIAŁ W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ