Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Pomoc osobom bezdomnym.

W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (art. 101 ust. 2 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Według ustawy o pomocy społecznej osoba bezdomna to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Udzielenie schronienia jest zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym.

Realizacja świadczenia następuje w miejscach do tego przeznaczonych tj. schroniskach, noclegowniach oraz ogrzewalniach.

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (art. 48a ww. ustawy). Wymaga złożenia pisemnego wniosku i przeprowadzenia niezbędnych procedur mających na celu stwierdzenie spełnienia kryteriów wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym również przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z osobą bezdomną i wydania decyzji administracyjnej. Konieczne jest również zawarcie kontraktu socjalnego z osobą bezdomną w celu wzmocnienia jej aktywności społecznej, wyjścia z bezdomności i uzyskania samodzielności życiowej.

Noclegownia świadczy bezdomnym tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Ogrzewalnia umożliwia pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych w co najmniej miejsce siedzące, nie gwarantuje miejsc do spania.

Pomoc przyznana w formie tymczasowego schronienia w ogrzewalni lub noclegowni nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu pomocą osobom bezdomnym zajmują się
pracownicy Działu Świadczeń i Usług:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
Łukasiewicza 1c, 39-300 Mielec
Dział Świadczeń i Usług pok. 32
tel. (17) 787-56-82

Poniedziałek w godzinach od 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek w godzinach 7.15 – 15.15

 

W 2024 r. Gmina Miejska Mielec zleciła Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Mielcu realizację zadania publicznego w zakresie udzielenia tymczasowego schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn oraz noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych.

 

Zasady odpłatności

Szczegółowe zasady dotyczące: zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych reguluje UCHWAŁA NR XIII/140/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

>>> Tabela odpłatności <<<

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn, mieści się przy ul. Sandomierskiej 19 w Mielcu
tel. (17) 586-22-52

 

Pomoc w formie gorącego posiłku przyznawana jest decyzją administracyjną po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Posiłki wydawane są w placówkach:

 • Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii  MBNP w Mielcu
  Al. Niepodległości 5 tel. (17) 586-22-62
 • Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu
  ul. Kilińskiego 16 tel. (17) 586-22-28

 

Pomoc w zakresie odzieży (używanej) udzielana jest przez

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej w Mielcu
  ul. Solskiego 10 tel. (17) 583-16-76,
 • Oddział Rejonowy PCK w Mielcu
  ul. Żeromskiego 17 tel. (17) 788-53-35,
 • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Mielcu
  ul. Sandomierska 19 tel. (17) 586-22-52,
 • W ramach mieleckiej akcji „Podzielmy się ciepłem” wieszaki z ciepłą odzieżą stanęły w następujących punktach naszego miasta:
  • wejście do Głównego Budynku Urzędu Miejskiego, ul. Żeromskiego 26
  • podsienia Samorządowego Centrum Kultury, Al. Niepodległości 7
  • przystanek MKS w Rynku (od ul. Kościelnej).

 

Do czego zobowiązane są osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej (art. 4 ustawy o pomocy społecznej).

Brak współdziałania osoby z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnegoniedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, a także odmowa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej).

 

PROCEDURA postępowania z osobami bezdomnymi
wymagającymi pomocy w okresie zimowym w województwie podkarpackim.