Imieniny: Wiktora, Cezarego

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13

Czytaj

Rekrutacja do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Prezydent Miasta Mielca informuje, że od dnia 26 lutego 2024 r. rozpoczyna rekrutację do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Opieka wytchnieniowa dla Jednostek samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Rekrutacja do Programu prowadzona będzie w sposób ciągły, do wyczerpania liczby miejsc/limitu godzin, po jego wyczerpaniu osoby zostaną wpisane na listę rezerwową. Na liście rezerwowej może znaleźć się nie więcej niż 100% osób objętych wsparciem w poszczególnych kategoriach.
Po osiągnięciu takiego poziomu, rekrutacja do Programu zostanie zakończona.

Czytaj dalej Rekrutacja do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024Czytaj

Zajęcia z zakresu autoprezentacji – KIS

Dnia 19 lutego 2024 r. w Klubie Integracji Społecznej odbyły się zajęcia z zakresu autoprezentacji i budowania pozytywnego obrazu siebie. Celem zajęć było:

 • Zapoznanie uczestników z lękiem społecznym w kontekście autoprezentacji;
 • Uświadomienie uczestników, że kłopoty z autoprezentacją zależą od nasilenia lęku społecznego;
 • Nabycie przez uczestników wiedzy na temat metod autoprezentacji;
 • Nabycie przez uczestników umiejętności w zakresie kształtowania pozytywnego obrazu siebie, poprawy samooceny oraz poczucia własnej wartości.

Podczas zajęć członkowie grupy mieli okazję posłuchać wykładów oraz uczestniczyć w ćwiczeniach skupiających się na pozytywnych aspektach ich osobowości.

Zajęcia przeprowadziła psycholog KIS – mgr Aleksandra ChrabąszczCzytaj

Trening asertywności w KIS

W dniach 12 i 14 lutego 2024 r. w Klubie Integracji Społecznej odbył się trening asertywności. Celem zajęć przede wszystkim było uświadomienie uczestnikom, że asertywność to nie tylko umiejętność powiedzenia słowa „nie”. W trakcie spotkań były realizowane następujące bloki tematyczne:

 • Asertywność w pojęciu ogólnym;
 • Obrona własnych praw;
 • Przejawianie inicjatywy w kontaktach społecznych, towarzyskich;
 • Asertywne przyjmowanie ocen;
 • Reagowanie na określone rodzaje krytyki;
 • Wyrażanie emocji negatywnych i pozytywnych

Każdy z bloków zawierał serię ćwiczeń utrwalających wiedzę teoretyczną przekazaną przez prowadzącą trening – mgr Aleksandrę Chrabąszcz, psychologa KIS.Czytaj

„OTWARTE DRZWI”

Akcja Informacyjna

od 19.02.2024 r. do 23.02.2024 r.

 

Akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu realizowana jest we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Mielcu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Celem akcji OTWARTE DRZWI jest zwiększenie dostępności oferty specjalistycznej pomocy osobom/rodzinom uwikłanym w problem przemocy domowej.

Czytaj dalej „OTWARTE DRZWI”Czytaj

Diagnoza potrzeb w zakresie realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że podjęto działania zmierzające do rozpoznania potrzeby realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 60 lat i więcej poprzez uzyskanie: pomocy m.in. w czynnościach dnia codziennego oraz poczucia bezpieczeństwa w ich miejscu zamieszkania.

Adresatami programu będą seniorzy, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Czytaj dalej Diagnoza potrzeb w zakresie realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024Czytaj

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

Dnia 22.01.2024 r. w Klubie Integracji Społecznej odbył się trening konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów. Celem zajęć było zapoznanie uczestników z teorią w/w konceptu oraz nabycie praktycznych umiejętności z nim związanych.

Grupa miała okazję posłuchać mini-wykładów oraz przeprowadzić burzę mózgów na temat:

 1. Definicji konfliktu.
 2. Cech sytuacji konfliktowych.
 3. Rodzajów konfliktów.
 4. Etapów rozwiązywania konfliktów.
 5. Stylów radzenia sobie z konfliktami (współpraca, kompromis, walka, unikanie, uleganie).
 6. Strategii rozwiązywania konfliktów (negocjacja, mediacja, arbitraż).

Oprócz tego uczestnicy zajęć mieli okazję wziąć udział w ćwiczeniach, które umożliwiły im sprawdzenie zrozumienia zdobytej wiedzy.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez psychologa Klubu Integracji Społecznej – mgr Aleksandrę Chrabąszcz.Czytaj

Refundacja podatku VAT w 2024 r.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych ogrzewanych gazem została wydłużona na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać nie później niż do 30 września 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioski o refundację składa się na dotychczasowych zasadach:

 1. Wniosek składa osoba, która jest jednocześnie odbiorcą końcowym tj. osoba, na którą jest wystawiona faktura,
 2. Do wniosku dołącza się fakturę rozliczeniową wraz z potwierdzeniem opłacenia tej faktury,

Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych: nr tel. 17-7875714, 17-7875715

 Czytaj

DODATEK OSŁONOWY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o możliwości składania wniosków o dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 759 z późn. zm.)

Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r. (decyduje data wpływu do Ośrodka):

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP lub
 • osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c (pokój nr 14)
 • lub wrzucając wniosek do skrzynek podawczych w siedzibie Ośrodka.

>>> Druk wniosku do pobrania <<<

Czytaj dalej DODATEK OSŁONOWYCzytaj

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył rekrutację osób do udziału w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej w Mielcu. Do udziału w Klubie zostało zakwalifikowanych 14 osób, które będą korzystać z różnych instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej. Z każdym uczestnikiem został zawarty kontrakt socjalny.

W dniach 18 i 20 grudnia 2023 r. odbywały się warsztaty integracyjno-motywacyjne. Głównym celem warsztatów było zmotywowanie uczestników do zmiany dotychczasowego stylu życia, szerszego spojrzenia na doświadczane problemy oraz wzajemną integrację grupy. Zajęcia przeprowadziła Pani Aleksandra Chrabąszcz – psycholog KIS.Czytaj

Trening komunikacji społecznej w KIS

W dniach 8, 10 oraz 15 stycznia 2024 r. w Klubie Integracji Społecznej odbywał się trening komunikacji społecznej. Celem treningu było doskonalenie umiejętności związanych z komunikacją interpersonalną oraz intrapersonalną.

Czytaj dalej Trening komunikacji społecznej w KIS