Imieniny: Salomei, Grzegorza, Elzbiety

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13

Informacja po spotkaniu z dnia 12.11.2019 r.

W dniu 12.11.2019 r. w siedzibie MOPS Mielec odbyło się spotkanie w ramach warsztatów “O trudach i radościach wychowania dziecka autystycznego”.
W spotkaniu wzięły udział mamy, które wychowują dzieci ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu. Podczas warsztatów porównywano różne formy i podejścia w pracy terapeutycznej z dzieckiem autystycznym. Psycholog z tut. Ośrodka omawiała podejście wielowymiarowe i holistyczne. Praca z dzieckiem w tych ujęciach ma na celu dobranie odpowiedniego programu do jego indywidualnych potrzeb oraz możliwości.

O terminie kolejnego spotkania rodzice będę powiadamiani telefonicznie oraz poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Ośrodka.Aktualności Zespołu ds. Integracji Społecznej i Zawodowej


Szkolenie "Metody i techniki kontroli stresu"

 

W ramach działań realizowanych przez pracowników Zespołu ds. Integracji Społecznej i Zawodowej, w dniu 07.11.2019 r., zostało przeprowadzone szkolenie nt.: "Metody i techniki kontroli stresu". Osoby objęte wsparciem Ośrodka, uczestniczące w zajęciach, miały okazję poszerzyć wiedzę o czynnikach wywołujących stres oraz poznać techniki umożliwiające obniżenie poziomu stresu. Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyła się okazja skorzystania z badania testem określającym typ temperamentu oraz wypracowania indywidualnej strategii rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych.

Czytaj więcej...

Apel do mieszkańców miasta Mielca dotyczący osób bezdomnych

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu prosi Mieszkańców Miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych. Pomoc można okazać poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych i wymagających udzielenie pomocy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu Dział Świadczeń i Usług ul. Łukasiewicza 1c (telefony kontaktowe do Ośrodka – 17 787 5600 i do Działu Świadczeń i Usług – pracownik socjalny 17 787 5682) w godzinach pracy Ośrodka tj. Poniedziałek od 8.00-16.00,   Wtorek – Piątek od 7.15-15.15

Czytaj więcej…Kurs obsługi komputera na poziomie podstawowym

W dniach 14.10. – 24.10.2019 r. osoby skierowane do wsparcia realizowanego przez Zespół ds.Integracji Społecznej i Zawodowej wzięły udział w “Kursie obsługi komputera na poziomie podstawowym”. Celem szkolenia był rozwój kompetencji cyfrowych takich jak obsługa systemu operacyjnego Windows, podstawowych programów biurowych, umiejętności korzystania z zasobów Internetu oraz załatwiania spraw on-line. Program zajęć obejmował następujące moduły: Microsoft Windows, praca z edytorem Word, praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel oraz korzystanie z Internetu (e-usługi/e-urząd, poczta, strony www itp.).

Czytaj więcej…Komunikat – unieważnienie legitymacji pracownika socjalnego

Unieważnienie legitymacji pracownika socjalnego

Czytaj więcej…Informacja po spotkaniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza rodziców oraz opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu na bezpłatne spotkanie
"O trudach i radościach wychowania dziecka autystycznego".
Warsztaty odbędą się w dniu 12.11.2019 r., w siedzibie w budynku MOPS w Mielcu - sala konferencyjne (p. 34, piętro I), o godz. 09.00.

Planowane spotkanie jest kontynuacją realizowanego projektu w roku poprzednim. Jego głównym celem jest integracja matek dzieci autystycznych poprzez m.in. wymianę doświadczeń w zakresie wychowania i terapii dzieci. W spotkaniach warsztatowych uczestniczą pracownicy socjalni oraz psycholog Ośrodka.

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej...Światowy Dzień Godności

W dniu 16.10.2019 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Godności. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zorganizował z tej okazji imprezę, na którą zostały zaproszone osoby korzystające ze wsparcia w Mieszkaniach Chronionych i Domu Dziennego Pobytu dla Emerytów i Rencistów. Uroczystość zaszczyciły obecnością Pani Adriana Miłoś – Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Mielca oraz Pani Agata Ćwięka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.

Czytaj więcej…Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Ogłoszenie!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu w związku z ogłoszonym w dniu 3 października 2019 r. przez MRPiPS naborem wniosków do Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program zapewnia pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym w formie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przyznawaną pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Czytaj więcej…Program “Posiłek w szkole i w domu”

Program “Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Rodziców, którzy chcą dożywiać dzieci w przedszkolach lub szkołach podstawowych lub osoby dorosłe zapraszamy do złożenia wniosków w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przy ul. Łukasiewicza 1c. Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 1.051,50 zł na osobę samotnie gospodarującą i 771,00 zł na osobę w rodzinie.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać u pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu (dane kontaktowe na stronie: http://mops.mielec.pl/rejony-pracy-socjalnej/).

Link do Programu “Posiłek w szkole i w domu”