Imieniny: Innocentego, Lecha, Euzebii

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Deklaracja dostępności serwisu internetowego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

 • Data publikacji strony internetowej: 2017
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2020

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • nie wszystkie elementy są dostępne z poziomu klawiatury (bez używania myszki)
 • nie wszystkie elementy na podstronach mają odpowiedni kontrast.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Partacz
 • E-mail: mopsmielec@pro.onet.pl
 • Telefon: 17-7875645

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
ul. Łukasiewicza 1c, 39-300 Mielec

E-mail: mopsmielec@pro.onet.pl
Telefon: 17-7875600

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich