Imieniny: Wiktora, Cezarego

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w MOPS w Mielcu

Deklaracja dostępności serwisu internetowego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

 • Data publikacji strony internetowej: 2017
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Partacz
 • E-mail: mopsmielec@pro.onet.pl
 • Telefon: 17-7875645

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
ul. Łukasiewicza 1c, 39-300 Mielec

E-mail: mopsmielec@pro.onet.pl
Telefon: 17-7875600

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

 


Deklaracja dostępności architektonicznej
budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
ul. Łukasiewicza 1c, 39-300 Mielec.

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu prowadzi dwa ogólnodostępne wejścia poprzez drzwi otwierane na zewnątrz. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi bezpośrednio z poziomu chodnika bez barier (np. progu).

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Po wejściu do budynku można dostać się do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku. Wszystkie ogólnodostępne korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wejścia do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu nie posiadają pochylni platform, urządzeń z informacjami głosowymi, pętli indukcyjnych oraz windy. Wejście do budynku jest z poziomu chodnika.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Obok budynku znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wejść do budynku MOPS w Mielcu. Warunkiem wejścia do budynku z psem asystującym jest wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku MOPS w Mielcu jest możliwość korzystania z tłumacza języka migowego.

 


Deklaracja dostępności architektonicznej
budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
ul. Pogodna 2, 39-300 Mielec.

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi ogólnodostępne wejście poprzez drzwi otwierane na zewnątrz. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi bez progu.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Po wejściu do budynku można dostać się do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku. Wszystkie ogólnodostępne korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Do wejścia do budynku prowadzi podjazd.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Obok budynku znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wejść do budynku. Warunkiem wejścia do budynku z psem asystującym jest wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku jest możliwość korzystania z tłumacza języka migowego.

 


Deklaracja dostępności architektonicznej
budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
ul. Mickiewicza 13 – Klub Integracji Społecznej, 39-300 Mielec.

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi dwa ogólnodostępne wejścia ( po trzech schodach) poprzez drzwi otwierane do wewnątrz oraz po skorzystaniu z podjazdu dla osób na wózkach. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi bezpośrednio z poziomu podjazdu bez barier (np. progu).

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Po wejściu do budynku można dostać się do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku. Wszystkie ogólnodostępne korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wejścia do budynku posiada podjazd, urządzenia z informacjami głosowymi, pętle indukcyjną, domofon. Wejście do budynku jest z poziomu podjazdu.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Obok budynku znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wejść do budynku MOPS w Mielcu. Warunkiem wejścia do budynku z psem asystującym jest wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku jest możliwość korzystania z tłumacza języka migowego.