Imieniny: Jadwigi, Teresy, Florentyny

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Klub Integracji Społecznej - ul. Pogodna 2

BIP EFS PUP

 

Pomoc osobom bezdomnym.

Pomoc osobom bezdomnym ma na celu zapewnienie podstawowych potrzeb, aktywizowanie i zmniejszanie wykluczenia społecznego tej grupy. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu pomocą osobom bezdomnym zajmuje się Dział Świadczeń i Usług.

Udzielanie pomocy osobom bezdomnym jest bardzo zindywidualizowane i zależy od konkretnej sytuacji, w której dana osoba się znalazła. Z uwagi na szczególnie trudną sytuację osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych, w trosce o ich bezpieczeństwo, pracownik socjalny działu wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej organizują przez cały rok patrole w miejscach niemieszkalnych, motywując osoby bezdomne do skorzystania z bezpiecznego miejsca pobytu.

 

Osoba Bezdomna według ustawy o pomocy społecznej  to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (art. 101 ust. 2 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenie w miejscu pobytu. (art. 101 ust. 3,7 w/w ustawy).

Osoby bezdomne przebywające na terenie Mielca mogą zgłaszać się do pracownika socjalnego ds. osób bezdomnych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
Łukasiewicza 1c, 39-300 Mielec
Dział Świadczeń i Usług pok. 36

Poniedziałek w godzinach od 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek w godzinach 7.15 – 15.15

 

Udzielenie pomocy wymaga złożenia pisemnego wniosku zawierającego adres aktualnego miejsca pobytu oraz przeprowadzenia niezbędnych procedur mających na celu stwierdzenie spełnienia kryteriów wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym również przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z osobą bezdomną w miejscu pobytu i wydania decyzji administracyjnej.

W przypadku udzielenia schronienia wymagane jest zawarcie kontraktu socjalnego.

Na terenie Miasta Mielca działają organizacje pozarządowe świadczące pomoc osobom bezdomnym w formie schronienia i posiłku, współpracujące z Gminą Miejską Mielec.

 

Udzielenia schronienia realizowana jest poprzez skierowanie osoby bezdomnej do tymczasowego miejsca schronienia w placówce tj. Schronisko dla bezdomnych w Mielcu ul. Sandomierska 19 oraz bezdomnych kobiet do Schroniska dla bezdomnych kobiet znajdującym się możliwie jak najbliżej miasta Mielca.

Pracownik socjalny informuje klienta o konieczności dostarczenia określonych dokumentów, przeprowadza wywiad środowiskowy, zawiera kontrakt socjalny a następnie wydawana jest decyzja administracyjna przyznająca tymczasowe miejsce noclegowe w schronisku.

W schronisku osoby bezdomne mają zapewnione miejsca noclegowe.

Schronisko zgodnie z zakresem swojej działalności statutowej zapewnia w pierwszej kolejności schronienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Miejskiej Mielec. W przypadku braku wolnych miejsc pracownik poszukuje schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Mielec w innych schroniskach i ustala możliwość skierowania bezdomnego poza Mielec.

 

Pomoc w formie gorącego posiłku przyznawana jest decyzją administracyjną po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Posiłki wydawane są w placówkach: Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii  MBNP w Mielcu ul. Ks. H. Arczewskiego 1 i Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii Św. Mateusza Apostoła  i Ewangelisty w Mielcu ul. Kilińskiego 16.

 

Pomoc w zakresie odzieży (używanej) udzielana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Mielcu ul. Łukasiewicza 1 c, Polski Czerwony Krzyż ul. Żeromskiego, Schroniska oraz inne organizacje pozarządowe.

 

Do czego zobowiązane są osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. (art. 4 ustawy o pomocy społecznej).

Brak współdziałania osoby z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, a także odmowa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. (art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej).

Egzekwowanie od beneficjenta pomocy społecznej obowiązku współdziałania jest istotne także z tego punktu widzenia, że pomoc ta nie może się sprowadzać do prostego rozdawnictwa świadczeń.

W całym systemie zabezpieczenia społecznego pomoc społeczna jest ostatnim instytucjonalnym ogniwem udzielania świadczeń zabezpieczających podstawowe potrzeby egzystencjalne.