Imieniny: Joanny, Zuzanny

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

 

Komu przysługuje pomoc?

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudnione opiekunki lub terapeutów, w domu klienta, na terenie miasta Mielca, na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej, poprzedzonej złożeniem kompletnego wniosku i przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:

  • Zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych poprzez zabezpieczenie posiłków tj.: przygotowanie lub dostarczenie z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza, karmienie podopiecznego, usprawnianie poprzez trening kulinarny, zakup artykułów w tym spożywczych niezbędnych w gospodarstwie domowym i inne czynności w zależności od potrzeb;
  • Opiece higienicznej poprzez utrzymanie w czystości otoczenia podopiecznego tj.: sprzątanie zajmowanych przez niego pomieszczeń (np. mycie okien raz na pół roku, trzepanie dywanów lub chodników raz w kwartale), dbanie o sprzęt codziennego użytku, utrzymywanie w czystości urządzeń sanitarnych. Utrzymywanie higieny osobistej podopiecznego poprzez: mycie, czesanie, kąpiel, itp. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, utrzymywanie w czystości bielizny osobistej i pościeli podopiecznego (zmiana w razie potrzeby), pomoc przy ubieraniu i inne czynności w zależności od potrzeb;
  • Pielęgnacji zaleconej przez lekarza poprzez wykonywanie czynności pielęgnacyjnych uzgodnionych z lekarzem (m.in. podawanie leków), współpraca z lekarzem (zamawianie wizyt, realizacja recept, kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia klienta) i inne czynności w zależności od potrzeb;
  • Zapewnieniu w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem : pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych w uzgodnieniu z podopiecznym, pomoc w kontaktach ze społecznością lokalną i inne czynności w zależności od potrzeb.

 

Ile zapłacimy za usługi?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, wymiar, okres i wysokość odpłatności – w drodze decyzji administracyjnej.

Wysokość ponoszonych kosztów za korzystanie z usług opiekuńczych ustalana jest w oparciu o niżej przedstawioną tabelę  i zależna od:

  • dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług;
  • wysokości stawki godzinowej za usługi.

 

W przypadku przekroczenia kwoty kryterium dochodowego Ośrodek naliczy częściową odpłatność za świadczone usługi, tym większą im większe jest przekroczenie.

 

Usługi opiekuńcze są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:

  • kryterium dochodowe dla osoby samotnej –  kwoty 701 zł
  • kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie – kwoty 528 zł

 

Wykonawca usług.

Aktualnie od 01 stycznia 2017 r. do 31 marca 2020 r. wykonawcą usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych – dla mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec, jest Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miejski w Mielcu.

 

Cena usług opiekuńczych.

Pełna stawka odpłatności za godzinę usług opiekuńczych do 31 marca 2020 r. wynosi 21,00 zł.

 

Cena specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pełna stawka odpłatności za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych do 31 marca 2020 r. wynosi 25,00 zł.

 

Zasady odpłatności.

Szczegółowe zasady dotyczące: warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz tryb ich pobierania reguluje Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania niektórych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społeczne

 

Zasady przyznawania pomocy

 

>>> Tabela odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze <<<