Imieniny: Wiktora, Marity, Ignacego

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

 

Komu przysługuje pomoc?

Jeżeli jesteś osobą samotną, niezdolną do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia, jeżeli potrzebujesz pomocy osoby drugiej, a rodzina nie jest w stanie Ci jej zapewnić, możesz zgłosić się do pracownika socjalnego Działu Świadczeń i Usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu i zasygnalizować swój problem.

Ośrodek Pomocy Społecznej może w takiej sytuacji udzielić pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudnione opiekunki lub terapeutów, w domu klienta, na terenie miasta Mielca, na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej, poprzedzonej złożeniem kompletnego wniosku i przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:

 • zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych poprzez zabezpieczenie posiłków tj.: przygotowanie lub dostarczenie z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza, karmienie podopiecznego, usprawnianie poprzez trening kulinarny, zakup artykułów w tym spożywczych niezbędnych w gospodarstwie domowym i inne czynności w zależności od potrzeb;
 • opiece higienicznej poprzez utrzymanie w czystości otoczenia podopiecznego tj.: sprzątanie zajmowanych przez niego pomieszczeń (np. mycie okien raz na pół roku, trzepanie dywanów lub chodników raz w kwartale), dbanie o sprzęt codziennego użytku, utrzymywanie w czystości urządzeń sanitarnych. Utrzymywanie higieny osobistej podopiecznego poprzez: mycie, czesanie, kąpiel, itp. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, utrzymywanie w czystości bielizny osobistej i pościeli podopiecznego (zmiana w razie potrzeby), pomoc przy ubieraniu i inne czynności w zależności od potrzeb;
 • pielęgnacji zaleconej przez lekarza poprzez wykonywanie czynności pielęgnacyjnych uzgodnionych z lekarzem (m.in. podawanie leków), współpraca z lekarzem (zamawianie wizyt, realizacja recept, kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia klienta) i inne czynności w zależności od potrzeb;
 • Zapewnieniu w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem : pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych w uzgodnieniu z podopiecznym, pomoc w kontaktach ze społecznością lokalną i inne czynności w zależności od potrzeb.

 

Ile zapłacimy za usługi?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, wymiar, okres i wysokość odpłatności – w drodze decyzji administracyjnej.

Wysokość ponoszonych kosztów za korzystanie z usług opiekuńczych ustalana jest w oparciu o niżej przedstawioną tabelę  i zależna od:

 • dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług;
 • wysokości stawki godzinowej za usługi.

 

W przypadku przekroczenia kwoty kryterium dochodowego Ośrodek naliczy częściową odpłatność za świadczone usługi, tym większą im większe jest przekroczenie.

 

Usługi opiekuńcze są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:

 • kryterium dochodowe dla osoby samotnej –  kwoty 701 zł
 • kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie – kwoty 528 zł

 

Wykonawca usług.

Aktualnie od 01 stycznia 2017 r. do 31 marca 2020 r. wykonawcą usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych – dla mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec, jest Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miejski w Mielcu.

 

Cena usług opiekuńczych.

Pełna stawka odpłatności za godzinę usług opiekuńczych:

 • w 2017 r. – wynosi 18,00 zł.
 • w 2018 r. – wynosi 20,00 zł.
 • w 2019 r. – do 31 marca 2020 r. wynosi 21,00 zł.

 

Cena specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pełna stawka odpłatności za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych:

 • w 2017 r. – wynosi 23,00 zł.
 • w 2018 r. – do 31 marca 2020 r. wynosi 25,00 zł.

 

Zasady odpłatności.

Szczegółowe zasady dotyczące: warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz tryb ich pobierania reguluje Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania niektórych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społeczne

 

Osoby zobowiązane – wywiad u najbliższej rodziny osoby ubiegającej się o pomoc ma na celu ustalenie czy rodzina ta udziela pomocy. MOPS może ustalić z rodziną wysokość wsparcia finansowego jaką będzie ona świadczyć. Należy podkreślić, że ośrodek pomocy społecznej często będzie kierował się zasadą, że osoba wymagająca opieki i pomocy w pierwszej kolejności powinna oczekiwać jej od najbliższych.

Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu.

 

Przeprowadzenie wywiadu jest obowiązkowe, jeżeli jest warunkiem wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczenia z pomocy społecznej. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej lub na jego aktualizację przez osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej  stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

 

>>> Tabela odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze <<<