Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Rekrutacja do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Prezydent Miasta Mielca informuje, że od dnia 26 lutego 2024 r. rozpoczyna rekrutację do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Opieka wytchnieniowa dla Jednostek samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Rekrutacja do Programu prowadzona będzie w sposób ciągły, do wyczerpania liczby miejsc/limitu godzin, po jego wyczerpaniu osoby zostaną wpisane na listę rezerwową. Na liście rezerwowej może znaleźć się nie więcej niż 100% osób objętych wsparciem w poszczególnych kategoriach.
Po osiągnięciu takiego poziomu, rekrutacja do Programu zostanie zakończona.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

 

Osoba ubiegająca się o wsparcie w ramach Programu, zobowiązana jest złożyć w formie papierowej, następujące dokumenty:

  1. Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu;
  2. Dodatkowe informacje do karty zgłoszeniowej do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu;
  3. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu;
  4. Kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23 w pokoju 9a, w godzinach pracy Urzędu.

 

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i udziału w Programie.

Regulamin rekrutacji i udziału w programie, kartę zgłoszeniową do Programu, dodatkowe informacje oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, można pobrać ze strony internetowej pod adresem: https://mielec.bip.gov.pl/ogloszenia/zarzadzenie-nr-2204-2024-prezydenta-miasta-mielca-z-dnia-21-lutego-2024-r.html bądź w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23.
Dodatkowych informacji na temat realizacji Programu można uzyskać pod numerem telefonu 17 7874393.

Środki Finansowe na realizację Programu, Gmina Miejska w Mielcu pozyskała z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.