Imieniny: Lucji, Kazimierza, Eugeniusza

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP
Podstawowe dokumenty – konieczne do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy:
 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.
 2. Deklaracja o wysokości dochodu wszystkich członków gospodarstwa domowego.
 3. Dodatkowe informacje o lokalu – karta zarządcy (tu link do karty) – wypełnia i potwierdza zarządca.
 4. Oświadczenie o źródle utrzymania ( tu link do oświadczenia) – wypełnia wnioskodawca.

 

Dodatkowe dokumenty – w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:
 1. Umowa najmu/podnajmu.
 2. Dokument potwierdzający inny tytuł prawny.
 3. Wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego.
 4. W przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przed 23.XI.2004r. dodatkowo należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 5. W przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 23.XI.2004r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia).
 6. W przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim – zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.

Rodzaje dochodów, które powinny być uwzględnione przez wnioskodawcę przy wypełnianiu deklaracji o dochodach oraz dokumenty na podstawie których wypełniono deklarację, wnioskodawca jest zobowiązany przechowywać przez okres trzech lat.

 

Rodzaje dokumentów ze względu na źródło dochodów:
 1. Osoby pracujące na podstawie umowy o prace, umowy zlecenia lub umowy o dzieło:
  • zaświadczenie o dochodach (tu link do zaświadczenia) wystawione przez zakład pracy;
 2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych:
  • zaświadczenie o wysokości dochodów (tu link do zaświadczenia) z prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej:
  • oświadczenie o uzyskanych dochodach (tu link do oświadczenia) zapisane w deklaracji o wysokości dochodów;
 4. Osoby prowadzące gospodarstwo rolne:
  • zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego wyliczony na hektar przeliczeniowy;
 5. Osoby uczące się:
  • zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk ze szkół zawodowych;
  • zaświadczenie o kontynuacji nauki na studiach wyższych i o wysokości ewentualnego stypendium naukowego i/lub socjalnego wystawione przez dziekanat uczelni;
 6. emeryci/renciści
  • ostatnia decyzja emerytalna/rentowa lub zaświadczenie z ZUS potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach uwzględniające kwoty brutto, netto, potrącenia i dodatki;
 7. Osoby otrzymujące alimenty (dotyczy osób, które nie otrzymują funduszu alimentacyjnego):
  • wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny;
  • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów.