Imieniny: Lucji, Kazimierza, Eugeniusza

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu od 1 stycznia 2017 roku przejął zadania dotychczas wykonywane przez Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonujący jako jednostka organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu jest ośrodkiem wsparcia dla ludzi z zaburzeniami psychicznymi w tym: osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.

Tryb kierowania i przyjmowania do Domu odbywa się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Pobyt w wyżej wymienionym Ośrodku jest odpłatny. Wysokość odpłatności ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2.

Decyzję administracyjną o skierowaniu do Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tym Ośrodku wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.