Imieniny: Lucji, Kazimierza, Eugeniusza

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec

 

Rozdział 1. Przepisy wstępne

1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec, zwany dalej „Regulaminem”,
§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Gminie – należy rozumieć Gminę Miejska Mielec,
 2. kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć kryterium dochodowe na osobę w rodzinie określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 163, z późn. zm.),
 3. wnioskodawcy – należy rozumieć przez to podmiot uprawniony do składania wniosku o przyznanie pomocy materialnej: rodzice, pełnoletni uczeń, opiekun prawny, dyrektor szkoły, kolegium, ośrodka,
 4. szkole – należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,
 5. kolegium – należy przez to rozumieć publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,
 6. ośrodku – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 Nr 256, 2572 z późn. zm.), umożliwiające dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego,
 7. uczniu – należy przez to rozumieć, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych publicznych lub niepublicznych, słuchacza kolegium, o którym mowa w pkt 5 oraz wychowanka ośrodka, o którym mowa w pkt 6, zamieszkałych na terenie Gminy,
 8. MOPS – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu,
 9. Dyrektorze MOPS – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

 

§ 3. Regulamin określa:

 1. formy stypendium szkolnego,
 2. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
 3. tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
 4. tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 4. 1. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne i zasiłki szkolne przyznawane są uczniom, zamieszkałym na terenie Gminy.

 1. W przypadku, gdy środki otrzymane z budżetu państwa na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych, nie zapewniają wypłaty tych świadczeń wszystkim uprawnionym uczniom, w pierwszej kolejności świadczenie te przyznaje się uczniom o najniższych dochodach.

§ 5. 1. Postępowanie w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych prowadzi Dyrektor MOPS.

 1. Dyrektor MOPS może upoważnić podległych mu pracowników do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.
 2. Dyrektor MOPS określi wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

Rozdział 2. Formy stypendium szkolnego

§ 6. 1. W zależności od potrzeb uczniów, stypendium szkolne może być udzielane w formach: 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności:

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych;
b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, w tym: np. fartuchy, rękawice ochronne, ubranie i narzędzia niezbędne do odbycia praktyki uczniowskiej a także mundurków i strojów galowych, instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych, sprzętu sportowego dla uczniów szkół sportowych;
c) sprzętu umożliwiającego rozwijanie zainteresowań w formach zorganizowanych, np. w kołach zainteresowań;
d) komputerów, programów naukowych do tych komputerów, tuszu do drukarek;
e) biurek, krzeseł służących wyłącznie do nauki w domu;
f) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych np. sportowych, tanecznych, recytatorskich;
g) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, zielone szkoły, białe szkoły, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę, może dotyczyć zajęć o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno – krajoznawczym organizowanych przez szkoły.

2. Całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych.
3. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.

 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegium, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.
 2. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1, nie jest możliwe albo celowe.
 3. Stypendium udzielone w formach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie faktur lub rachunków wystawionych na nazwisko ucznia lub wnioskodawcy.
 4. W uzasadnionych przypadkach stypendium szkolne udzielone w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 jest realizowane poprzez zwrot wydatków, po przedstawieniu innych dowodów poświadczających poniesienie kosztów, w szczególności:

1) imiennych biletów miesięcznych na przejazdy środkami komunikacji publicznej,

2) zaświadczenia dyrektora szkoły, o poniesionym wydatku edukacyjnym, jakim jest uczestnictwo ucznia: w wycieczce szkolnej, zielonej szkole, białej szkole, wyjścia do teatru, kina i innych imprezach organizowanych przez szkołę z potwierdzoną kwotą oraz w miesiącu jakim ten koszt został poniesiony,

3) zaświadczeń wystawionych przez szkołę ucznia potwierdzające zakup dodatkowych pomocy naukowych wraz z poniesioną kwotą,

4) zaświadczeń wystawionych przez szkołę o dokonaniu zakupu używanych podręczników na giełdzie szkolnej, z wyróżnieniem tytułów podręczników oraz ceną, potwierdzone przez wychowawcę, iż uczeń dane podręczniki posiada,

5) zaświadczeń wystawionych przez szkołę o przynależności do szkolnego klubu sportowego i poniesienia kosztów związanych z wyjazdem np. na zawody sportowe, poniesione opłaty w związku z zajęciami pływania, organizowanych w ramach zajęć wychowania fizycznego i inne.

 1. Dowody poniesionych wydatków, wnioskodawca przedkłada bezpośrednio w szkole do której uczęszcza uczeń. Po potwierdzeniu przez dyrektora szkoły, celowości wydatku, z dopiskiem „potwierdzam celowość wydatku”, szkoła przekazuje niezwłocznie dowody do MOPS, w celu rozliczenia przyznanego świadczenia. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zaakceptowanie dowodów poniesionych wydatków na cele edukacyjne przez pracownika MOPS.
 2. W odniesieniu do formy stypendium określonej ust. 1 pkt 1-2 oraz ust. 2 dopuszcza się jednorazową płatność stypendium do wysokości sumy miesięcznych kwot stypendium określonej w decyzji.
 3. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa ust. 1 pkt 3, będzie realizowane przez zakup i przekazanie wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej.
 4. Dopuszcza się rozliczenie stypendium szkolnego przyznanego w formie świadczenia pieniężnego, poprzez złożenie oświadczenia przez wnioskodawcę, o przeznaczeniu otrzymanych środków finansowych na cele edukacyjne.
 • 7. Za wydatki nie związane z celami edukacyjnymi uznaje się wydatki na:

1) okulary korekcyjne i sprzęt rehabilitacyjny,

2) instrumenty muzyczne i sprzęt sportowy zakupiony na potrzeby ucznia nie będącego uczniem szkoły muzycznej i sportowej i nie rozwijającego zainteresowań w formach zorganizowanych,

3) podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta,

4) opłacenia komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenia uczniów, wyżywienie w szkole.

Rozdział 3. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

 • 8. 1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się biorąc pod uwagę kryterium dochodowe oraz występowanie w rodzinie takich okoliczności, jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 1. W celu ustalenia wysokości stypendium szkolnego zalicza się ucznia do odpowiedniej grupy dochodowej:

1) grupa I – dochód do 30% kryterium dochodowego,

2) grupa II – dochód powyżej 30% do 60% kryterium dochodowego,

3) grupa III – dochód powyżej 60% do 100% kryterium dochodowego.

 1. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego dla uczniów wynosi:

1) zaliczonych do grupy I: od 80% – 200% kwoty zasiłku rodzinnego,

2) zaliczonych do grupy II: od 80% – 150% kwoty zasiłku rodzinnego,

3) zaliczonych do grupy III: od 80% – 120% kwoty zasiłku rodzinnego.

 1. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego uzależnia się ponadto od wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa oraz od ilości złożonych wniosków.

Rozdział 4. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

 • 9. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie stosownego wniosku do MOPS, wraz z potwierdzeniem przez dyrektora szkoły uczęszczania ucznia do tej szkoły.
 1. W przypadku posiadania przez MOPS informacji o wysokości dochodu w rodzinie ucznia, dochód na osobę w rodzinie ustala się w oparciu o te informacje.
 2. W razie złożenia wniosku po upływie ustawowego terminu, za uzasadniony przypadek złożenia wniosku po terminie, uważa się w szczególności nagłe, znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny ucznia.
 • 10. 1. W przypadku, gdy złożony wniosek nie jest kompletny, Dyrektor MOPS wezwie wnioskodawcę, do jego uzupełnienia, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
 1. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w przypadku, gdy:

1) Zostanie złożony po terminie, o czym decyduje data wpływu do MOPS,

2) nie zawiera kompletu wymaganych dokumentów, a wnioskodawca nie uzupełnił braków, w terminie określonym w ust. 1.

 • 11. 1. W decyzji administracyjnej dotyczącej stypendium szkolnego określa się jego wysokość, formy oraz okres, na który stypendium jest przyznawane, a także zamieszcza się pouczenie o obowiązku poinformowania Dyrektora MOPS o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 1. Terminy wypłaty stypendium szkolnego są zależne od terminu otrzymania środków na ten cel z budżetu państwa z tym, że nie mogą być późniejsze niż:

1) do 20 grudnia danego roku szkolnego za okres od 1 września do 31 grudnia,

2) do 10 lipca danego roku szkolnego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.

 1. Wydatki wyszczególnione w dowodach, o których mowa w § 6 ust. 4 i 5 będą sfinansowane, jeżeli spełnione zostaną łącznie poniższe warunki:

1) dotyczą okresu, na jaki przyznane jest stypendium – z tym, że w okresie rozliczeniowym o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uwzględniane będą również faktury VAT, rachunki i inne dowody poniesienia kosztów zakupu podręczników i przyborów szkolnych związanych z procesem edukacyjnym, z miesiąca lipca i sierpnia roku, w którym składany jest wniosek,

2) są zgodne z formami określonymi w decyzji,

3) ceny wynikające z tych dokumentów są racjonalne, wiarygodne i nie odbiegają od cen obowiązujących na rynku.

 1. Formą refundacji kosztów jest wypłata gotówkowa z kasy MOPS lub przekaz pocztowy albo przelew na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.
 2. Stypendium szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężnego realizowane jest w sposób określony w ust. 4.
 3. Stypendium szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężnego wypłaca się w terminach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-2.

Rozdział 5. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

 • 12. 1. Warunkiem ubiegania się o zasiłek szkolny, jest złożenie stosownego wniosku do MOPS wraz z potwierdzeniem przez dyrektora szkoły uczęszczania ucznia do tej szkoły.
 1. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego.
 2. Przez zdarzenie losowe rozumie się w szczególności:

1) śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,

2) nagła choroba w rodzinie ucznia,

3) pożar, powódź, zalanie domu lub mieszkania, albo inne działanie sił przyrody,

4) kradzież,

5) nieszczęśliwy wypadek,

6) inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

 • 13. 2. Udzielenie zasiłku szkolnego w formie pieniężnej następuje poprzez przekazanie środków pieniężnych na wskazane przez wnioskodawcę konto lub wypłatę w kasie MOPS.
 1. Zasiłek szkolny udzielony w formie pomocy rzeczowej, będzie realizowany przez zakup i przekazanie wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej.
 2. Dopuszcza się rozliczenie zasiłku szkolnego przyznanego w formie świadczenia pieniężnego, poprzez złożenie oświadczenia przez wnioskodawcę, o przeznaczeniu otrzymanych środków finansowych na cele edukacyjne.