Imieniny: Iwony, Sabiny

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13

Czytaj

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi rekrutację do drugiej edycji projektu pn. „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czytaj dalejCzytaj

Trening poruszania się po rynku pracy w Klubie Integracji Społecznej

 

W dniach 18.08 – 20.08.2021 r. w Klubie Integracji Społecznej będzie realizowany trening poruszania się po rynku pracy. W zajęciach będzie brało udział 11 uczestników KIS. Celem treningu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu metod poszukiwania pracy, zapoznanie się z procesem rekrutacji, autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych oraz nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

 

Trening poruszania się po rynku pracy będzie zrealizowany przez firmę NOEZA Non – Profit Sp. z.o.o.

Wszystkie spotkania w Klubie Integracji Społecznej odbywają się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

 

>>> HARMONOGRAM TRENINGU PORUSZANIA SIĘ PO RYNKU PRACY <<<

 Czytaj

LESKO – wakacyjny wyjazd kolonijny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu w bieżącym roku wytypował 16-ro dzieci z rodzin korzystających ze wsparcia tutejszego Ośrodka do wypoczynku letniego w miejscowości Lesko.

Organizatorem 14-dniowej kolonii dla dzieci jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie na zlecenie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Wyjazd kolonijny rozpoczął się 16.08.2021 r. i potrwa do 29.08.2021 r. Dzieci zakwaterowane zostaną w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Bieszczadnik”. Program wypoczynku pn. „Bieszczadzkie historie” oparty jest głównie o zajęcia edukacyjno-krajoznawcze realizowane w formie wycieczek lub zajęć na terenie ośrodka kolonijnego.

Czytaj dalej LESKO – wakacyjny wyjazd kolonijnyCzytaj

Kurs komputerowy na poziomie podstawowym w Klubie Integracji Społecznej

 

W dniach 27.07 – 09.08.2021 r. w Klubie Integracji Społecznej był realizowany kurs komputerowy na poziomie podstawowym. W kursie brało udział 12 uczestników KIS. Celem kursu było nabycie umiejętności obsługi komputera, przygotowywania pism w programie Word, obsługa programu Excel i Internetu. Nabycie tych umiejętności ułatwi poszukiwanie pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych i ich elektroniczne przesyłanie.

Kurs komputerowy na poziomie podstawowym zrealizowała firma NOEZA Non – Profit Sp. z.o.o.

Wszystkie spotkania i zajęcia w Klubie Integracji Społecznej odbywają się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

    Czytaj

GrupaWsparcia.pl

Wirtualna grupa wsparcia stworzona na potrzeby osób z niepełnosprawnościami z województwa podkarpackiego.
W grupie można uzyskać pomoc doświadczonego psychoterapeuty oraz prawnika. 

Czytaj dalejCzytaj

„Nowe wyzwania – skuteczne rozwiązania”

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELCU informuje, że w związku z realizacją projektu: „Nowe wyzwania – skuteczne rozwiązania” z myślą o osobach doznających przemocy, uruchamia dyżury telefonów alarmowych od 02.08.2021 do 15.12.2021 całodobowo przez 7 dni w tygodniu:
884 057 699
884 057 710
Celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub  doznających przemocy.Czytaj

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 

Przypominamy mieszkańcom Mielca, że trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Spisem objęte są osoby fizyczne zamieszkałe stale lub czasowo na terenie Miasta Mielca niezależnie od tego czy są zameldowane a także mieszkania, budynki oraz pozostałe zamieszkane pomieszczenia nawet, jeśli nie są mieszkaniami.

Czytaj dalejCzytaj

Warsztaty dla kobiet „Dobra zmiana – obroń siebie”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu we współpracy z Mielecką Szkołą United KRAV MAGA oraz Komendą Powiatową Policji w Mielcu realizują projekt zatytułowany „Dobra zmiana – obroń siebie” w ramach którego zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty dla kobiet.

Projekt skierowany jest głównie do kobiet doznających przemocy w rodzinie, w wieku od 16 lat.

Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, a zwłaszcza odczuwanej przez nie bezradności lub bezbronności względem potencjalnego agresora. Główny nacisk będzie kładziony na unikanie zagrożeń i niedopuszczanie do powstawania sytuacji krytycznych. Uczestniczki warsztatów nauczą się adekwatnych zachowań w sytuacjach podwyższonego ryzyka, sytuacjach kryzysowych, szczególnie poprzez umiejętność redukcji stresu w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Zakłada się, że nabycie przez kobiety takich umiejętności przyczyni się u nich nie tylko do wzrostu poczucia bezpieczeństwa, ale również wzmocnienie pewności siebie i poczucia własnej wartości.

Zajęcia poprowadzi Pan Radosław Niziołek, instruktor Mieleckiej Szkoły United KRAV MAGA, Expert Global Team United Krav Maga World Organisation. Szkolenie zostanie zrealizowane w sierpniu br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu.Czytaj

IX spotkanie w ramach warsztatów „Razem Po Moc”

 

W dniu 14.07.2021 odbyło się ostatnie już spotkanie w ramach warsztatów „Razem Po Moc”. Spotkanie odbyło się z kuratorami Sądu Rejonowego w Mielcu Panem Łukaszem Fickiem – kuratorem rodzinnym, oraz Panem Marcinem Rybakiem – kuratorem dla dorosłych. Podczas spotkania poruszane były kwestie dotyczące sprawowania dozorów i nadzorów kuratorów sądowych, egzekwowania obowiązków nakładanych przez Sąd na sprawców przemocy, zagadnienia procedury sądowej. Panowie kuratorzy przedstawili praktyczne wskazówki postępowania dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Podczas spotkana uczestniczki miały okazję zapoznać się z możliwością przeprowadzenia mediacji w sytuacjach związanych z przemocą domową, jak również z tematem Rodzicielskiego Planu Wychowawczego jaki jest pozytywny wymiar jego zastosowania.

Dziękujemy bardzo naszym prelegentom za ciekawy sposób przedstawienia istotnych tematów.

Uczestniczkom projektu dziękujemy za aktywne uczestnictwo w spotkaniach mamy nadzieję że wymiana doświadczeń i opinii uzupełniona zdobyciem cennej wiedzy pozwoli na wzmocnienie do podejmowania decyzji i działań prowadzących do zmiany sytuacji.

Inicjatorkami i realizatorami projektu były pracownice MOPS w Mielcu.
Iwona Tomczyk, P. Marta Babula, P. Marta Faliszek, P. Ewa Ficek, P. Katarzyna Małek, którym bardzo dziękujemy za aktywność i kreatywność.

Czytaj dalej IX spotkanie w ramach warsztatów „Razem Po Moc”Czytaj

Uprzejmie informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu realizuje projekt „Pakiet na start dla MŁODYCH” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej