Imieniny: Iwony, Sabiny

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi rekrutację do drugiej edycji projektu pn. „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które:

 • Zamieszkują w województwie podkarpackim, na terenie miasta Mielca;
 • W wieku 18-59 (kobieta) oraz 18-64 (mężczyzna);
 • Zaliczające się do jednej z niżej wymienionych grup (zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym art. 1 ust. 2,) tj.:
  • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • uzależnieni od alkoholu,
  • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,
  • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
  • długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby chętne do udziału w projekcie powinny wypełnić formularz rekrutacyjny, który jest dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu oraz może być pobrany ze strony Internetowej MOPS w zakładce Klub Integracji Społecznej – informacja o projekcie. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać kontaktując się osobiście w biurze projektu Mielec, ul. Mickiewicza 13 oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c, pod numerami telefonu 17 780 53 93; 17 787 56 00
lub drogą elektroniczną mops.mchr.kis.@mops.mielec.pl