Imieniny: Stwosza, Bogny, Brygidy

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Projekt ROPS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie wraz z 15 partnerami rozpoczyna realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie podkarpackim.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, kandydatów do pełnienia funkcji w ramach pieczy zastępczej, kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz członków ich rodzin, osób opuszczających pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają dzieci i młodzież, otoczenia ww. grup docelowych, rodziców/opiekunów, rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych lub rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze, kadry realizującej działania w obszarze usług społecznych, kandydatów do świadczenia usług społecznych w środowisku lokalnym z terenu województwa podkarpackiego.

W ramach projektu zaplanowano m.in.

  • tworzenie / rozwój placówek wsparcia dziennego,
  • wsparcie rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
  • wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej,
  • propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego w zakresie powstawania rodzinnych form pieczy zastępczej oraz upowszechnienie idei rodzicielstwa adopcyjnego,
  • kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych/opuszczających pieczę zastępczą lub inne instytucje opieki całodobowej,
  • tworzenie i funkcjonowanie mieszkań treningowych,
  • działania skierowane do dzieci i młodzieży wymagających wsparcia przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz pochodzących z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
  • wsparcie kandydatów na rodziców adopcyjnych, wsparcie preadopcyjne i postadopcyjne,
  • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kandydatów oraz personelu niezbędnego do realizacji projektu.

 

Główne rezultaty projektu obejmują zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych, przystosowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do samodzielnego funkcjonowania poza ośrodkiem wychowawczym, poprawę funkcjonowania rodzin zastępczych.

Całkowita wartość projektu (całkowity koszt projektu): 16 237 976,72 zł
Łączna wysokość dofinansowania: 15 412 976,72 zł (w tym ze środków europejskich 13 802 280,21 zł oraz ze środków dotacji celowej 1 610 696,51 zł).