Imieniny: Damazego, Waldemara, Daniela

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13

Za nami ostatnie spotkanie w ramach cyklu “Żyj bezpiecznie w każdym wieku”

W dniu 11.09.2019 r. w Dziennym Domu Pobytu przy ulicy Kocjana 15 w Mielcu odbyło się spotkanie nt.: “Przemoc w rodzinie – jak możemy reagować?”. W spotkaniu wzięły udział osoby objęte wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie integracji społecznej i zawodowej oraz uczestnicy Domu Dziennego Pobytu dla Emerytów i Rencistów.

Czytaj więcej…“Żyj bezpiecznie w każdym wieku” – spotkanie z funkcjonariuszkami Komendy Powiatowej Policji w Mielcu

W dniu 03.09.2019 r., w Domu Dziennego Pobytu dla Emerytów i Rencistów w Mielcu, odbyło się kolejne spotkanie
z cyklu “Żyj bezpiecznie w każdym wieku”.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszki Komendy Powiatowej Policji, Panią Ewelinę Ziębę oraz Magdalenę Brodę. Dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz oszustw finansowych, których ofiarami najczęściej są osoby starsze. Policjantki przedstawiły trzy główne metody oszustw: tzw. metodę “na wnuczka”, “na policjanta” oraz “na inkasenta”. Na zakończenie spotkania poinstruowały, jak należy udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Czytaj więcej…Impreza rodzinno-integracyjna

W dniu 22.08.2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zorganizował Imprezę rodzinno-integracyjną dla mieleckich rodzin. Celem imprezy była promocja aktywnego wypoczynku, wzmacnianie więzi rodzinnych oraz wymiana doświadczeń z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji życiowej.

Wydarzenie zaszczycili obecnością Pan Paweł Pazdan – Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Mielca, Pani Adriana Miłoś – Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Mielca, Pani Jolanta Wolska – Radna Rady Miejskiej w Mielcu, Pani Agata Ćwięka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Pani Jolanta Markowska-Rzeźnik – Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Pani Beata Kardyś – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu oraz Pan Robert Kośla – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu.

Czytaj więcej…Stypendia szkolne 2019/2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Podstawowym warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – aktualnie: 528,00 zł netto miesięcznie.

Czytaj więcej…Mieleckie e-Becikowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że osoby ubiegające się o przyznanie gminnej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka “Mieleckie Becikowe”, posiadające Profil zaufany, mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia elektronicznie, za pośrednictwem strony eUrzędu Miejskiego w Mielcu https://eurzad.um.mielec.plInformujemy, że w miesiącu lipcu 2019 roku:

  • wypłaciliśmy około 3 mln zł na realizację świadczeń wychowawczych 500+
    (w tym około 400 tys. zł dla nowych świadczeniobiorców)
  • wypłaciliśmy 345 tys. zł na świadczenie “Dobry Start” 300+

Złóż wniosek elektronicznie na 500+ i 300+

za pomocą portalu EMPATIA lub bankowość elektroniczną,
a otrzymasz szybciej wypłatę świadczeń

Czytaj więcej...Nowe wytyczne do Programu POPŻ 2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało nowe wytyczne dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Pomocą żywnościową w ramach ww. program mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), a których dochód nie przekracza odpowiednio 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Czytaj więcej…Zmiana wysokości zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna z dniem 1 listopada 2018 r. zmianie ulegnie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego specjalnego zasiłku opiekuńczego, oraz zasiłku dla opiekuna.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosić będzie:

  • od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 r. – 184,42 zł miesięcznie,
  • od dnia 1 listopada 2019 r. – 215,84 zł miesięcznie.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, oraz zasiłku dla opiekuna od 1 listopada 2018 r. wynosić będzie 620,00 zł miesięcznie.Ekonomia społeczna w działaniu

Jak skutecznie pobudzać aktywność społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną w sposób efektywny – tego dowiadywali się liderzy lokalnych organizacji pozarządowych oraz dyrektorzy i pracownicy instytucji pomocowych podczas intensywnej, dwudniowej wizyty studyjnej organizowanej przez Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) 20-21 września. 

Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się z działaniami Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu, Warsztatów Terapii Zawodowej i Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu oraz podobnych placówek w Dębicy. Prowadzą je stowarzyszenia, które zaczynały ponad 10 lat temu od zera, a dziś zatrudniają kilkaset osób, w tym osoby z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Produkują meble, pamiątki, wyroby z ceramiki i drewna, sprzedają je w galeriach i czerpią z tego zyski, które przeznaczają na pomoc niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Czytaj więcej...Nowe kryteria uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej

Od 01.10.2018 r. nowe kryteria uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 roku rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 roku.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł
  • dla osoby w rodzinie – 528,00 zł

Zwiększeniu również ulegają:

  • maksymalna kwota zasiłku stałego – 645,00 zł
  • kwota z dochodu z 1ha przeliczeniowego – 308,00 zł