Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13

Czytaj

Bezpłatne warsztaty „Kroki ku samodzielności”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza na bezpłatne warsztaty „Kroki ku samodzielności

Spotkania adresowane są do rodziców oraz opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi (m.in. ze spektrum autyzmu).

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji rodzicielskich w opiece nad dzieckiem wymagającym specjalistycznego podejścia terapeutycznego.

Zajęcia mają na celu wzrost wiedzy rodziców na temat korzyści wynikających z usamodzielniania dziecka z niepełnosprawnością w obszarze społecznym, naukę skutecznego wdrażania tych umiejętności oraz wzmacnianie i utrwalanie kompetencji u dzieci.

Dodatkowo warsztaty są formą wsparcia emocjonalnego i nabywania umiejętności dbania o swoje potrzeby opiekunów dzieci z niepełnosprawnością.

Czytaj dalej Bezpłatne warsztaty „Kroki ku samodzielności”Czytaj

Informacja Agencji Praw Podstawowych – Ankieta

Informacja Agencji Praw Podstawowych (FRA) dot. ankiety internetowej badającej sytuację uchodźców z Ukrainy w Polsce i 9 innych państwach UE (BG, CZ, IE, DE, HU, IT, RO, SK, ES).
Ankieta skierowana jest do obywateli Ukrainy, którzy w wyniku konfliktu znaleźli się na terytorium wskazanych PCz.

Wyniki badania zostaną przez FRA opublikowane w 2023 r. Szczegóły dot. ankiety znajdują się poniżej.

Czytaj dalej Informacja Agencji Praw Podstawowych – AnkietaCzytaj

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o możliwości składania wniosków o nowe świadczenie – dodatek dla gospodarstw domowych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U z 2022 r. poz. 1967).

 

Wnioski dla gospodarstw domowych można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP;
  • tradycyjnie (papierowo) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c (pokój nr 14);
  • wrzucając wniosek do skrzynek podawczych w siedzibie Ośrodka.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych:
tel. 17-7875713, 17-7875714

>>> Druk wniosku do pobrania <<<

 

Czytaj dalej DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCHCzytaj

Informacja o kontrolach kominiarskich

Wójt, Burmistrz albo Prezydent Miasta zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1692 ze zm.) informuje o przeprowadzeniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art 13 ust 1 i 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

 

Kominiarze podczas przeglądów okresowych będą mogli także weryfikować prawdziwość oświadczeń złożonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków co jest m.in. podstawą do wypłacania dodatków węglowych.Czytaj

DODATEK WĘGLOWY – ZMIANA PRZEPISÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym z dnia 20 września 2022 r. dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Czytaj dalej DODATEK WĘGLOWY – ZMIANA PRZEPISÓWCzytaj

Informacja dotycząca wypłaty dodatku węglowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu realizując zadanie wynikające z ustawy o dodatku węglowym informuje, że na chwilę obecną z przyczyn niezależnych od Ośrodka nie możemy zrealizować wypłat dodatków węglowych, gdyż środki o które wnioskowaliśmy na wypłatę dodatków nie zostały przekazane.

W związku z powyższym wypłaty dodatku węglowego zostaną uruchomione po otrzymaniu na ten cel środków z budżetu państwa.

O rozpoczęciu wypłat świadczenia będziemy informować na bieżąco.Czytaj

„Korpus Wsparcia Seniorów”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu przystąpił i w miesiącu maju 2022 r. rozpoczął realizację Gminnego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, w zakresie MODUŁU II, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Moduł II tego Programu ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Czytaj dalej „Korpus Wsparcia Seniorów”Czytaj

Szanowni Państwo – Rodzice dzieci mieszkających i uczęszczających
do placówek szkolnych, przedszkolnych oraz żłobków
na terenie miasta Mielca!

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o możliwości skorzystania ze sfinansowania jednego gorącego posiłku dla dzieci uczęszczających do placówek szkolnych, przedszkolnych oraz żłobków na terenie miasta Mielca, które takie posiłki przygotowują.

Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 w/w ustawy tj. w przypadku rodziny 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie czyli 900,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17-787 56 00 lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, gdzie również należy składać wnioski.

Zachęcamy do skorzystania z tej formy wsparcia!

 Czytaj

Szanowni Państwo – obywatele Ukrainy,
którzy opuścili terytorium swojego kraju w związku z konfliktem zbrojnym!

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zwraca się do Państwa w prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej Państwa obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także planów na przyszłość, ankietę można wypełnić zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej (tę ostatnią należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26).

>>> Więcej szczegółów w załączonej ulotce <<<Czytaj

DODATEK WĘGLOWY

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wzór wniosku do pobrania

Na terenie Miasta Mielec obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Mielcu Dział Świadczeń Rodzinnych.

Czytaj dalej DODATEK WĘGLOWY