Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13

Czytaj

Oswoić inność

W dniach od 16 do 18 lutego 2022r. w Klubie Integracji Społecznej w Mielcu odbyła się seria spotkań tematycznych pn. „Oswoić inność”, które prowadziła Pani Monika Forgiel – psycholog w ramach projektu „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1.

Tematyka zajęć dotyczyła edukacji antydyskryminacyjnej i integracyjnej. Podczas każdego spotkania uczestnicy Klubu zdobywali wiedzę nt. wybranych chorób, zaburzeń i niepełnosprawności oraz ich wpływu na codzienne funkcjonowanie osób i rodzin nimi dotkniętych. Uczestnicy warsztatów oswajali się z różnorodnością, z którą obcują na co dzień oraz starali się wejść w rolę osób, które doświadczają ostracyzmu. Podczas warsztatów emitowane były trzy filmy:

 1. „Aż do kości” – film o tematyce zaburzeń odżywiania;
 2. „Latarnia na wybrzeżu orek” – film dotyczący zaburzeń spektrum autyzmu;
 3. „Niepozorny Harvey” – film dotyczący chorób związanych z niedoborem wzrostu i niskorosłością;

Motywem przewodnim spotkań było hasło „Tolerancja – Integracja – Kultura – Otwartość”.Czytaj

Kurs komputerowy na poziomie podstawowym w Klubie Integracji Społecznej

W dniach 31.01 – 11.02.2022 r. w Klubie Integracji Społecznej był realizowany kurs komputerowy na poziomie podstawowym. W kursie brało udział 14 uczestników KIS. Celem kursu było nabycie umiejętności obsługi komputera, przygotowywania pism w programie Word, obsługa programu Excel i Internetu. Nabycie tych umiejętności ułatwi poszukiwanie pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych i ich elektroniczne przesyłanie.

Kurs komputerowy na poziomie podstawowym zrealizowała firma NOEZA Non – Profit Sp. z.o.o.

Wszystkie spotkania i zajęcia w Klubie Integracji Społecznej odbywają się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.Czytaj

Indywidualne doradztwo zawodowe dla osób uczestniczących w reintegracji społeczno-zawodowej

W dniach od 10 stycznia do 18 stycznia 2022r. w Klubie Integracji Społecznej odbywało się indywidualne doradztwo zawodowe dla osób uczestniczących w reintegracji społeczno-zawodowej.

Z tej formy wsparcia skorzystało 10 uczestników projektu w wym. 4 godz. Indywidualna praca z doradcą zawodowym przyczyniła się do określenia predyspozycji i zaplanowania rozwoju zawodowego bądź wskazała możliwości poszukiwania pracy.

Doradztwo zrealizował Pan Stanisław Podlaski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Doradczo Szkoleniowe Stanisław Podlaski z siedzibą w Szprotawie.

Podczas spotkań przestrzegano zaleceń związanych z przeciwdziałaniem Covid-19.Czytaj

INFORMACJA

dotycząca udziału w Programie Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 (usługa opieki na odległość – opaska bezpieczeństwa)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, realizowany w dwóch modułach.

Nasz Ośrodek planuje przystąpić do ich realizacji. Proponowany tzw. Moduł II ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach tego modułu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Czytaj dalej INFORMACJACzytaj

KAŻDY Z NAS MOŻE WESPRZEĆ SENIORA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pomocą wolontarystyczną, w tym młodzież, studentów, osoby bezrobotne oraz osoby pracujące, które dobrowolnie, bez wynagrodzenia, chciałyby włączyć się w niesienie pomocy skierowanej w szczególności do osób starszych, osób samotnych bądź osób z niepełnosprawnościami. W związku z panującą pandemią COVID -19 osoby te, nie opuszczają swoich domów, przez co potrzebują pomocy przy np. zrobieniu zakupów, zrealizowaniu recept w aptece, wyprowadzeniu psa, czy też załatwieniu spraw, które wymagają wyjścia z domu.

Jeżeli jesteś osobą, która dysponuje wolnym czasem i lubi pomagać innym osobom, czekamy na zgłoszenie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, przy ul. Łukasiewicza 1c, w godzinach: pn.: 8:00 – 16:00, wt. śr. czw. pt. 7.15 – 15.15, telefonicznie pod numer telefonu (17) 787 56 64, (17) 787 56 63 lub mailowo na adres: eficek@mops.mielec.pl

Trwa pandemia – osoby starsze szczególnie potrzebują Twojego wsparcia – bądźmy solidarni.Czytaj

Apel do mieszkańców miasta Mielca dotyczący osób bezdomnych

W trzecim kwartale 2021 r. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu rozpoczęli realizację projektu socjalnego „Akcja Zima 2021/2022”.
Projekt ten jest adresowany do osób zagrożonych w związku z nadchodzącym okresem zimowym i obniżającymi się temperaturami. W szczególności działania te ukierunkowane są na objęcie wsparciem i przygotowaniem do okresu zimy osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych przebywających w miejscach, w których są narażone na wychłodzenie organizmu pod wpływem niskich temperatur.

Apel do mieszkańców miasta Mielca dotyczący osób bezdomnych

Czytaj dalej Apel do mieszkańców miasta Mielca dotyczący osób bezdomnychCzytaj

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Szanowni Państwo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o możliwości składania wniosków o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U z 2022 r. poz. 1)

Wnioski można składać do 31 października 2022 r. – decyduje data wpływu do Ośrodka:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • osobiście lub
 • wrzucając wniosek do skrzynek podawczych w siedzibie Ośrodka
Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych:
tel. 17-7875713,   17-7875714,   17-7875715,   17-7875717

 

>> Druk wniosku do pobrania <<<

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Czytaj dalej Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!Czytaj

,,Chłopcy Ze Stali”

W świątecznym miesiącu grudniu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu podjął współpracę ze Stowarzyszeniem kibiców FKS Stal Mielec ,,Chłopcy Ze Stali”, które zgłosiło wspaniałą inicjatywę przygotowania paczek świątecznych dla mieleckich dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji.

Efektem udanej współpracy, w dniu 22.12.2021 roku, kibice ze stowarzyszenia ,,Chłopcy Ze Stali” odwiedzili 30 dzieci (15 dziewczynek i 15 chłopców) z rodzin korzystających ze wsparcia MOPS w Mielcu i przekazali im prezenty od Mikołaja – bardzo atrakcyjne paczki Mikołajowe zawierające m.in. zabawki, słodycze, akcesoria sportowe i gadżety.

Wspaniała akcja ,,Chłopców Ze Stali” wywołała ogromną radość i szerokie uśmiechy na twarzach dzieci oraz ich rodziców.

W imieniu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
a także obdarowanych dzieci i ich rodziców
pragniemy serdecznie podziękować
,, Chłopcom Ze Stali”w barwach niebiesko-białych  i  wielkich wrażliwych sercach na dłoni!Czytaj

Zmiany w programie Rodzina 500+

Od 1 stycznia 2022 r. obsługą programu Rodzina 500+ zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia wychowawcze 500+ realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu będą wypłacane przez tut. Ośrodek do końca okresu świadczeniowego na jaki zostały przyznane, jednak nie dłużej niż do końca maja 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze (np. na nowo narodzone dzieci). Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie przyjmować od 1 lutego 2022 r.Czytaj

Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 stycznia 2022 r.

Przypominamy, że już za kilka dni będą obowiązywać nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznekwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosić:

1) Kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
b) dla osoby w rodzinie – 600 zł.

2) Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
maksymalna kwota zasiłku stałego – wyniesie 719 zł.

3) Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
wyniesie 345 zł.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001296/O/D20211296.pdf