Imieniny: Dagmary, Aleksandra, Ady

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Klub Integracji Społecznej - ul. Pogodna 2

BIP EFS PUP

 

Dom Dziennego Pobytu w Mielcu jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką działającą jako ośrodek wsparcia w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

Przedmiotem działalności Dziennego Domu Pobytu w Mielcu jest wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej poprzez zapewnienie dziennej pomocy osobom w wieku podeszłym i niepełnosprawnym, które wymagają częściowej opieki i pomocy oraz zaspakajanie ich niezbędnych potrzeb życiowych w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie oraz uczestniczenie w życiu społecznym.

Dom Dziennego Pobytu w Mielcu funkcjonuje przez cały rok, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach  od  7 15 do 15 15

Dom Dziennego Pobytu w Mielcu realizuje zadania w szczególności poprzez udzielanie świadczeń podczas całodziennego pobytu w zakresie:

 • usług opiekuńczych;
 • terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej;
 • usług rehabilitacyjnych dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości;
 • zaspokajania potrzeb towarzyskich, rekreacyjno-kulturalnych, edukacyjnych.

 

Celem głównym Domu jest aktywizacja osób, ich integracja ze społeczeństwem lokalnym.

Cele szczegółowe Domu Dziennego Pobytu to:

 • podejmowanie działań służących utrzymaniu uczestników w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji i marginalizacji;
 • świadczenie podopiecznym usług opiekuńczych oraz zapewnienie bezpiecznego miejsca do przebywania właściwego spędzania czasu;
 • organizacja pobytu w Domu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań uczestników;
 • prowadzenie różnorodnych form terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, kulinarne muzyczne itp.) i rehabilitacji ruchowej;
 • umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich, m.in. poprzez organizację uroczystości okolicznościowych, świąt, wspólnych udziałów w imprezach kulturalnych, turystycznych, korzystanie z telewizji, Internetu itp.;
 • umożliwienie korzystania z urządzeń i przedmiotów służących utrzymaniu higieny osobistej oraz korzystanie z dostępnego sprzętu radiowo-telewizyjnego, komputerowego;
 • współpraca z rodzinami uczestników w zakresie poradnictwa, informacji i włączenia ich w proces asymilacji ze środowiskiem;
 • współpraca z innymi domami w ramach wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów itp.

 

Podstawą przyjęcia do Dziennego Domu w Mielcu jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora lub innego upoważnionego pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

Pobyt w Domu Dziennego Pobytu jest odpłatny. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Mielcu reguluje Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania niektórych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.

Przed przyjęciem do Domu Dziennego Pobytu w Mielcu osoba zainteresowana lub opiekun prawny zostaje poinformowany o zasadach pobytu i organizacji funkcjonowania Domu.

Osoby skierowane na pobyt do Domu Dziennego Pobytu w Mielcu mogą korzystać z posiłku wydawanego w Domu. Uczestnicy Domu korzystają nieodpłatne z posiłku, gdy mają posiłek przyznany decyzją administracyjną. Pozostali Uczestnicy Domu korzystają z posiłków odpłatnie, jeżeli wyrażą chęć ich spożycia.