Imieniny: Lucji, Kazimierza, Eugeniusza

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 

Uprawnienie do dodatku energetycznego

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:

 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 

Jak ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny?

 1. Druki, wnioski dostępne są do pobrania w Referacie ds. Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu przy ul. Łukasiewicza 1C, pokój nr 1 oraz na stronie internetowej tutejszego Ośrodka.
 2. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej należy złożyć w Referacie ds. Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu przy ul. Łukasiewicza 1C, pokój nr 1.

 

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

 • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 10,94 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,19 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł miesięcznie.