Imieniny: Adolfa, Tymona, Leona

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Klub Integracji Społecznej - ul. Pogodna 2

BIP EFS PUP

 

Podstawa prawna

Od dnia 01.01.2014 r. wprowadzony został zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 poz. 180).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 z późn. zm).

 

Jak jest wypłacany zryczałtowany dodatek energetyczny?

 1. Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
 2. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
 3. Za zgodą odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatek energetyczny może zostać wypłacony na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym zawarta jest umowa.

 

Jak ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny

 1. Należy pobrać niezbędne druki, dostępne w Referacie ds. Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu przy ul. Łukaszewicza 1C, pokój nr 1.
 2. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Referacie ds. Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu przy ul. Łukaszewicza 1C, pokój nr 1.

 

Kto może otrzymać dodatek energetyczny?

 1. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
 2. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:
  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180);
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Od czego zależy wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego?

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia  2018 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. wynosi:

  • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,35 zł. miesięcznie;
  • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,77 zł. miesięcznie;
  • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,92 zł. miesięcznie.

 

Termin i sposób załatwienia

 1. Postępowanie w sprawie przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.
 2. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu (składa się je w Sekretariacie Ośrodka, ul. Łukaszewicza 1C, I piętro pok. 29).
 4. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.