Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Szanowni Państwo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o możliwości składania wniosków o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U z 2022 r. poz. 1)

Wnioski można składać do 31 października 2022 r. – decyduje data wpływu do Ośrodka:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • osobiście lub
 • wrzucając wniosek do skrzynek podawczych w siedzibie Ośrodka
Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych:
tel. 17-7875713,   17-7875714,   17-7875715,   17-7875717

 

>> Druk wniosku do pobrania <<<

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Składając wniosek do 31 lipca 2022 r. przyjmuje się dochód za 2020 rok natomiast, wnioski złożone od 1 sierpnia do 31 października 2022 r. obowiązuje dochód z roku 2021.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony wniosek wnioskodawcy, który złożył jako pierwszy.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

 

Terminy składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2022 roku. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia 2022 r., otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza rata zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku.

Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 01 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. otrzymają cały dodatek jednorazowo.

 

Wysokość dodatku

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 3 osób,
 • 850 zł dla gospodarstw domowych składających się z 4 do 5 osób,
 • 1150 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i wynosi rocznie:

 • 500 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 3 osób,
 • 1062,50 zł dla gospodarstw domowych składających się z 4 do 5 osób,
 • 1437,50 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 6 osób.

 

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana z adresu mailowego: mopsmielec@wp.pl na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.