- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu - http://mops.mielec.pl -

Aktualne działania

 

Trening komunikacji społecznej w Klubie Integracji Społecznej

W dniach od 26.11.2021r.  do 30.11.2021 r. w godz. od 9.00 do 14.30 w Klubie Integracji Społecznej realizowany będzie trening komunikacji społecznej. Trening przyczyni się do poprawy komunikacji uczestników projektu, relacji w rodzinie oraz otoczeniu społecznym.
Trening komunikacji społecznej realizowany będzie przez Panią Jolantę Sierpińską prowadzącą firmę AKME– SZKOLENIA z Lublina.

Realizacja treningu jest finansowana ze środków uzyskanych na dofinansowanie realizacji projektu „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1

 


Trening budowania pozytywnego obrazu siebie i autoprezentacji

W dniach od 23.11.2021r.  do 25.11.2021 r.  w godz. od 9.00 do 14.30 w Klubie Integracji Społecznej realizowany będzie „Trening  budowania pozytywnego obrazu siebie i autoprezentacji”, w którym będą brać udział uczestnicy Klubu Integracji Społecznej.
Trening przyczyni się do zwiększenia poczucia własnej wartości, uczestnicy nabędą umiejętności budowania pozytywnego obrazu siebie w relacjach społecznych.
„Trening budowania pozytywnego obrazu siebie i autoprezentacji” realizuje Pani Dominika Bury-Czupich prowadząca Centrum Księgowości i Biznesu Sp. z o.o. ul. Hetmańska 7/7, 35-045 Rzeszów.

Trening jest finansowany ze środków uzyskanych na dofinansowanie realizacji projektu „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1

 


Treningi kompetencji społecznej w Klubie Integracji Społecznej

W dniach od 08.11.2021r.  do 22.11.2021 r. w Klubie Integracji Społecznej realizowane są treningi kompetencji społecznych. Uczestnicy Klubu zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestniczą w treningach: asertywności, konstruktywnego rozwiązywania problemów oraz prowadzenia gospodarstwa domowego, budżetowy i ekologiczny. Treningi przyczynią się do poprawy funkcjonowania w wymiarze osobistym, relacjach z innymi oraz w różnych sytuacjach społecznych.
Treningi kompetencji społecznych realizowane są przez Panią Jolantę Sierpińską prowadzącą firmę AKME– SZKOLENIA z Lublina.
Treningi kompetencji społecznych są finansowane  ze środków dofinansowujących realizację projektu „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1

 


W drugiej połowie października w Klubie Integracji Społecznej odbyły się spotkania mające na celu budowanie lub wzmacnianie  motywacji pt. „Od zera do milionera” oraz „Po trudach do gwiazd”.
W trakcie zajęć uczestnicy Klubu Integracji Społecznej starali się wskazywać to co ich motywuje, co jest dla nich ważne i mają potrzeby. Udzielenie odpowiedzi na pytanie, co mnie motywuje i co jest dla mnie ważne pozwoliło na ukształtowanie i planowanie ścieżki rozwoju, co z kolei  na dalszym etapie pracy pozwoli stawiać  cele i poszukiwać nowych wyzwań dających poczucie spełnienia i samorealizacji.

Na początku listopada 2021 zrealizowano także spotkania dot. wybaczania  pt. „Chata”. Podczas zajęć wskazywano na znaczenie i rolę wybaczania w życiu człowieka. Zajęcia w formie warsztatowej były przeprowadzone przez Monikę Forgiel –  psychologa Klubu Integracji Społecznej, który funkcjonuje w ramach projektu współfinansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1.

 


W Klubie Integracji Społecznej realizowane są w ramach zawartego partnerstwa warsztaty „Podnoszenie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej” w wym. 15 godz. dydaktycznych (3 dni x 5 godz.), w których biorą udział uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu pn. „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w marach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Realizatorem działania jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. która realizuje projekt pn. „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”.

W zajęciach będzie uczestniczyć 8 uczestników Klubu Integracji Społecznej w podziale na dwie czteroosobowe grupy. Zajęcia odbywają się w sali szkoleniowo-klubowej przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu w dniach gr.1 od 18-20 października oraz gr.2 od 25-27 października 2021 r.

 


W dniach 12.10.2021 r. do 15.10.2021 r. odbyły się warsztaty integracyjno-motywacyjne dla osób zakwalifikowanych do udziału w II edycji w projekcie „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WP na lata 2014-2020. Głównym celem warsztatów było zmotywowanie uczestników do zmiany dotychczasowego stylu życia, szerszego spojrzenia na doświadczane problemy oraz wzajemną integrację. Zajęcia przeprowadzone były przez psychologa KIS, Panią Monikę Forgiel.

Uczestnicy w trakcie trwania warsztatów poznali znaczenie motywacji w życiu oraz czynniki, które motywują ich do pracy, a także nauczyli się je wykorzystywać. Integracja między uczestnikami pomogła zrozumieć jakie znaczenie ma wsparcie innych osób w procesie motywacyjnym. Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej chętnie pracowali w grupie, odgrywali scenki tematyczne, pomagali sobie w uzupełnieniu kart pracy podczas warsztatów, co wzmocniło ich poczucie sprawczości oraz kompetencje społeczne.

 


W dniach od 6 września do 21 września 2021 r. dla uczestników Klubu Integracji Społecznej jest realizowany kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerowych programów fakturujących w wym. 72 godz.

W kursie uczestniczą 4 osoby. Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności do pracy w charakterze: sprzedawców, kasjerów, fakturzystów przy użyciu urządzeń komputerowych i kas fiskalnych.

Kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerowych programów fakturujących jest prowadzony przez firmę NOEZA Non – Profit Sp. z.o.o. i jest finansowany ze środków uzyskanych na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1

 

Harmonogram wraz z programem kursu
sprzedawca
z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów fakturujących

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi rekrutację do drugiej edycji projektu pn. „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które:

Osoby chętne do udziału w projekcie powinny wypełnić formularz rekrutacyjny, który jest dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu oraz może być pobrany ze strony Internetowej MOPS w zakładce Klub Integracji Społecznej – informacja o projekcie. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać kontaktując się osobiście w biurze projektu Mielec, ul. Mickiewicza 13 oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c, pod numerami telefonu 17 780 53 93; 17 787 56 00
lub drogą elektroniczną mops.mchr.kis.@mops.mielec.pl

 


W dniach 18.08 – 20.08.2021 r. w Klubie Integracji Społecznej będzie realizowany trening poruszania się po rynku pracy. W zajęciach będzie brało udział 11 uczestników KIS. Celem treningu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu metod poszukiwania pracy, zapoznanie się z procesem rekrutacji, autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych oraz nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

 

Trening poruszania się po rynku pracy będzie zrealizowany przez firmę NOEZA Non – Profit Sp. z.o.o.

Wszystkie spotkania w Klubie Integracji Społecznej odbywają się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

 

>>> HARMONOGRAM TRENINGU PORUSZANIA SIĘ PO RYNKU PRACY <<< [1]

 


W dniach 27.07 – 09.08.2021 r. w Klubie Integracji Społecznej był realizowany kurs komputerowy na poziomie podstawowym. W kursie brało udział 12 uczestników KIS. Celem kursu było nabycie umiejętności obsługi komputera, przygotowywania pism w programie Word, obsługa programu Excel i Internetu. Nabycie tych umiejętności ułatwi poszukiwanie pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych i ich elektroniczne przesyłanie.

 

Kurs komputerowy na poziomie podstawowym zrealizowała firma NOEZA Non – Profit Sp. z.o.o.

Wszystkie spotkania i zajęcia w Klubie Integracji Społecznej odbywają się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

    

 


W dniach od 14.06 do 02.07.2021 r. w Klubie Integracji Społecznej realizowane są treningi rozwoju kompetencji społecznych. Uczestnicy Klubu zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestniczą w treningach: komunikacji społecznej, asertywności, konstruktywnego rozwiązywania problemów, budowania pozytywnego obrazu siebie i autoprezentacji oraz prowadzenia gospodarstwa domowego, budżetowy i ekologiczny. Treningi przyczynią się do poprawy funkcjonowania w wymiarze osobistym, relacjach z innymi oraz w różnych sytuacjach społecznych.

Treningi kompetencji społecznych realizowane są przez Panią Jolantę Sierpińską prowadzącą firmę AKME– SZKOLENIA z Lublina.

Wszystkie spotkania w Klubie Integracji Społecznej odbywają się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W dniach 31.05 – 10.06.2021 r. w Klubie Integracji Społecznej będzie realizowane indywidualne doradztwo zawodowe przeznaczone dla 11 uczestników KIS. Celem zajęć jest określenie profilu zawodowego uczestnika i jego dostosowanie do potrzeb aktualnego rynku pracy, a także pomoc w podjęciu decyzji zawodowych lub edukacyjnych.

Indywidualne doradztwo zawodowe będzie zrealizowane przez firmę NOEZA Non – Profit Sp. z.o.o.

 

Wszystkie spotkania w Klubie Integracji Społecznej odbywają się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

 


W dniu 11.05.2021 r. uczestnicy Klubu Integracji Społecznej, podzieleni na dwie grupy zajęciowe, brali udział w prelekcji dotyczącej zdrowej żywności. Podczas spotkania z dietetykiem przedstawione zostały wskazówki w jaki sposób dobierać ze sobą produkty, aby były w pełni wartościowe dla naszego organizmu. Wskazano także produkty, których nie powinno się ze sobą łączyć. W drugiej części spotkania został poruszony temat cukrzycy, jej zależnych oraz następstw nieprzestrzegania prawidłowej diety.

Zajęcia przeprowadziła dietetyk Pani Ilona Chmura z Gabinetu Dietetycznego Bonne Sante.

Serdecznie dziękujemy.

Spotkanie odbyło się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

   

    

 


W pierwszej połowie marca w Klubie Integracji Społecznej odbyły się spotkania dotyczące motywacji pt. „Od zera do milionera” oraz „Po trudach do gwiazd” a także spotkania dot. wybaczania „Chata” i dojrzewania do odpowiedzialności i do życia pt. „Jutro będziemy szczęśliwi”. Zrealizowano także spotkania dotyczące tolerancji. Zajęcia były przeprowadzone przez Monikę Forgiel –  psychologa KIS.

Wszystkie spotkania w Klubie Integracji Społecznej odbywają się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

 


W dniu 22.03. i 23.03.2021 r. w Klubie Integracji Społecznej odbędą się zajęcia pt. „Stres przyjaciel, czy wróg?”. Celem zajęć jest zwiększenie wiedzy uczestników KIS na temat stresu, jego źródłach oraz ukazanie różnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych i możliwościach konstruktywnego wykorzystania stresu w życiu codziennym. Na zakończenie zostanie wyświetlony wykład Wojciecha Eichelbergera pt. „Jak radzić sobie ze stresem?”, który stanowi fragment konferencji pt. „Emocje w stresie”, organizowanej przez Kuźnię Zdrowia – Centrum Rozwoju i Terapii Naturalnych.

Zajęcia przeprowadzone będą przez Anetę Kobylarz – pracownika socjalnego KIS.

 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył rekrutację osób do projektu: Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do projektu zostało zakwalifikowanych 15 osób, które będą korzystać z różnych instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej.

 

W dniach 01.02. – 04.02. oraz 08.02. – 11.02.2021 r. odbędą się zajęcia w Klubie Integracji Społecznej i będą to warsztaty integracyjno-motywacyjne. Głównym celem warsztatów jest zmotywowanie uczestników do zmiany dotychczasowego stylu życia, szerszego spojrzenia na doświadczane problemy oraz wzajemną integrację. Zajęcia przeprowadzone zostaną przez psychologa KIS, Panią Monikę Forgiel.

Warsztaty będą odbywać się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

Serdecznie zapraszamy.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu realizuje od 1 września 2020 r. projekt  pn. „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czytaj dalej „Informacja o projekcie” [2]