Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Klub Integracji Społecznej - ul. Pogodna 2

BIP EFS PUP

 

Na czym polega działalność Klubu Integracji Społecznej?

Klub Integracji Społecznej (KIS) powstał po to, aby wspierać osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zainteresowane podjęciem pracy. W tym celu realizuje działania wspierające na kilku płaszczyznach: zawodowej, osobistej i społecznej.

W ramach prowadzonej działalności KIS umożliwia skorzystanie z kursów komputerowych, zajęć z przedsiębiorczości oraz wszelkiego rodzaju warsztatów ułatwiających poruszanie się po rynku pracy. Osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo mogą także skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, który uwzględniając możliwości psychofizyczne oraz sytuację życiową danej osoby, a także potrzeby rynku pracy, zaplanuje dla niej ścieżkę rozwoju.

Dla uczestników Klubu  realizowanych jest szereg zajęć umożliwiających rozwój osobisty oraz poprawę jakości życia. Są to treningi kompetencji społecznych, umożliwiające rozwijanie cech odpowiedzialnych za dobre kontakty z innymi ludźmi, umiejętność obrony swoich praw oraz kontrolę stresu. Zainteresowani mogę również skorzystać z terapii indywidualnej lub grupowej, spotkań coachingowych, czy spotkań z psychologiem.

 

Kto może skorzystać z pomocy Klubu Integracji Społecznej?

W zajęciach KIS mogą uczestniczyć osoby nieaktywne zawodowo i znajdujące się w wieku aktywności zawodowej. W szczególności mogą to być osoby:

 1. bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 2. niepełnosprawne,
 3. bezdomne,
 4. zwalniane z zakładów karnych,
 5. uzależnione od alkoholu,
 6. uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
 7. chore psychicznie,
 8. uchodźcy.

Osoba bezrobotna to osoba niezatrudniona i niewykonująca pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia pracy oraz zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy. Osoba nieaktywna zawodowo to osoba pozostająca bez zatrudnienia.

 

W zajęciach KIS nie mogą uczestniczyć osoby mające prawo do:

 1. zasiłku dla bezrobotnych,
 2. zasiłku przedemerytalnego,
 3. świadczenia przedemerytalnego,
 4. renty strukturalnej,
 5. renty z tytułu niezdolności do pracy,
 6. emerytury,
 7. nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

 

W jaki sposób można zostać uczestnikiem KIS?

 Rekrutacja osób chętnych do udziału w zajęciach KIS odbywa się na podstawie Regulamin Klubu Integracji Społecznej. Osoby zainteresowane uczestnictwem w KIS wypełniają i składają w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu (do Kierownika Działu Specjalistycznej Pracy Socjalnej lub pracowników socjalnych) następujące dokumenty:

 1. Wniosek o uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wniosek i Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej MOPS w Mielcu.

 

Po zakwalifikowaniu do KIS, uczestnik zawiera z pracownikiem socjalnym kontrakt socjalny oraz uczestniczy w opracowaniu Indywidualnego Planu Pomocy.

Kontrakt socjalny to zindywidualizowana umowa wsparcia zawarta przez pracownika socjalnego z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Indywidualny Plan Pomocy jest załącznikiem do kontraktu socjalnego. Służy określeniu ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego uczestnika KIS. Są w nim zapisane wszystkie formy zajęć, z których będzie korzystała osoba uczestnicząca w zajęciach, KIS, np. kursy, szkolenia.

 

Zasady uczestnictwa w KIS:

Uczestnictwo w KIS jest dobrowolne i bezpłatne.

 1. Warunkiem uczestnictwa jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.
 2. Okres udziału w KIS jest ustalany indywidualnie z każdym z uczestników.
 3. Osoba korzystająca z pomocy KIS jest aktywną stroną procesu aktywizacyjnego.
 4. Z uczestnictwa w KIS, wcześniej niż to określa kontrakt socjalny, można zrezygnować w momencie podjęcia pracy.
 5. Zakończenie uczestnictwa w KIS następuje po zrealizowaniu kontraktu socjalnego i jest potwierdzane zaświadczeniem wydanym przez Ośrodek.

 

Klub Integracji Społecznej
Adres: 39-300 Mielec, ul. Pogodna 2
Telefon: 17 773 9217
E-mail: mopsdsp@poczta.onet.pl