Informacje …

 

*   WARSZTATY: „ZAWSZE WSPÓLNE”
- jak pomóc dzieciom przejść
przez proces rozstania rodziców

 

*   KOMUNIKAT O SKŁADANIU WNIOSKÓW
O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
NA OKRES 2017/2018

 

PLIKI DO POBRANIA (*.pdf)

 

WNIOSEK o świadczenie wychowawcze - RODZINA 500 plus

Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej

 

PLIKI DO POBRANIA DOTYCZĄCE
ZASIŁKÓW RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
ORAZ ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO
(*.pdf)

 

*   RODZINA 500+ - informacje ogólne

 

*   RODZINA W CENTRUM - kampania MOPS

 

*   Ogólne informacje o działalności Ośrodka

 

*   Gdzie znajduje się MOPS Mielec?

 

*   Instytucje świadczące pomoc

 

OGŁOSZENIA …

 

-  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

-  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MOPS W 2015 r.

 

-  KOMUNIKAT – ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 

-  STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021

 

-  PROGRAM MALUCH

 

-  DZIAŁANIA I PROGRAMY REALIZOWANE W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 

·  INFORMATOR DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH
PRZEMOCY W RODZINIE

 

·  PORADNIK WSPARCIE RODZINY -
GDZIE SZUKAĆ SPECJALISTYCZNEJ POMOCY
W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC

 

·  KAMPANIA – „RODZINA W CENTRUM” 2016

 

-  INFORMACJA DLA BEZDOMNYCH

 

-  ELEKTRONICZNY URZĄD

 

*   ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

*   FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

*   DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

 

*   STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

 

 

 

 

 

 

 

*        Ogólne informacje o działalności Ośrodka

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Mielec utworzoną w roku 1990 w celu wykonywania zadań własnych i zleconych określonych w Ustawie o pomocy społecznej, którego działalność ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Przytoczony zapis ustawy o pomocy społecznej oraz ustawa o samorządzie gminnym stanowi prawne ramy funkcjonowania Ośrodka.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu działa na podstawie następujących przepisów:

1       Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.).

2       Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z póź. zm.).

3       Innych ustaw i rozporządzeń określających zadania z zakresu pomocy społecznej.

4       Uchwały Nr X/54/90 Miejskiej Rady Narodowej w Mielcu z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu z póź.zm.

5       Statutu Ośrodka.

 

 

Działalność Miejskiego Ośrodka finansowana jest:

1       ze środków budżetu Państwa.

2       ze środków budżetu Miasta.

3       ze środków pozabudżetowych.

 

Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowywany na każdy rok finansowy. Placówka jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio Prezydentowi Miasta Mielec.

Swoje zadania placówka realizuje współdziałając z jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi.

 

 

Definicje

Całkowita niezdolność do pracy – całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 

Dochód dziecka – dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka;

 

Dochód na osobę w rodzinie – dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie;

 

Dochód rodziny – sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie;

 

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej – regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy społecznej, placówkę specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej;

 

Kontrakt socjalny – pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny;

 

Niezdolność do pracy z tytułu wieku – ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;

 

Osoba bezdomna – osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania;

 

Osoba samotna – osobę samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku małżeńskim i nieposiadającą wstępnych ani zstępnych;

 

Osoba samotnie gospodarująca – osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe;

 

Osoba zatrudniona – osobę pozostającą w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu lub prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących działalności gospodarczej;

 

Praca socjalna – działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

 

Renta – rentę z polskiego lub zagranicznego systemu ubezpieczeń społecznych, rentę strukturalną lub rentę socjalną;

 

Rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

 

Średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej – kwotę rocznych wydatków na działalność domu lub placówki opiekuńczo-wychowawczej wynikającą z utrzymania mieszkańców lub dzieci, z roku poprzedniego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc w domu lub placówce i przez dwanaście;

 

Świadczenie nienależnie pobrane - świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej.

 

 

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

1)     dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2)     skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu) – w przypadku gdy dziecko nie figuruje w dowodzie osobistym opiekuna prawnego;

3)     dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;

4)     decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;

5)     orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

6)     orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

7)     zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

8)     zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

9)     zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;

10)  dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

11)  zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

12)  zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

13)  decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

14)  decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;

15)  zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

16)  zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

17)  zaświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy, wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego;

18)  oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy;

19)  zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;

20)  oświadczenia o stanie majątkowym.

 

 

POWRÓT NA POCZĄTEK…

 

*        Gdzie znajduje się MOPS Mielec?

 

 

Główna siedziba Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu znajduje się przy ulicy Łukasiewicza 1c.

 

Realizacja zadań pomocy społecznej odbywa się w ramach 5 rejonów, co umożliwia przyjmowanie klientów oraz zapewnia bliskość kontaktu z pracownikami socjalnymi.

 

 

Rejon I

siedziba główna - ul. Łukasiewicza 1c, tel. 17-5818266

 

Obejmuje następujące osiedla:

Kilińskiego, Kościuszki, Rzochów, Wojsław, a w nich następujące ulice:

 

3-go Maja, 6-go Sierpnia, Apteczna, Azaliowa, Benedyktyńska, Biedronki, Bł. Ks. Romana Sitki, Bohaterów Września, Bolesława Chrobrego, Bolesława Wstydliwego, Chełmońskiego, Chodkiewicza, Cicha, Daszyńskiego, Dąbala, Dąbrowskiej, Dembowskiego, Dębicka, Długosza, Dobra, Emilii Plater, Flisaków, Gardulskiego, Głowackiego, Gołębia, Grabiowa, Grzybowa, Hetmańska, Jadernych, Jagodowa, Jana III Sobieskiego, Jędrusiów, Joselewicza, Kilińskiego, Kolejowa, Konarskiego, Konfederacka, Kosynierów, Kościelna, Kościuszki, Krakowska, Krasickiego, Krótka, Kwiatowa, Legionów, Lelewela, Lenartowicza, Letnia, Limanowskiego, Lindego, Lisa Kuli, Lwowska, Majowa od nr 51, Mała, Matejki, Miasteczko Młodego Robotnika nr 37, Miasteczko Młodego Robotnika nr 16,19, Mickiewicza (numery nieparzyste), Mickiewicza (numery parzyste), Mielczewskiego, Mieleckiego, Modrzejewskiej, Moniuszki, Nadziei, Narutowicza, Nowy Rynek, Obrońców Pokoju, Ogrodowa, Osterwy, Pasieczna, Podleśna, Połaniecka, Potockiego, Racławicka, Reja, Reymonta, Rybacka, Rymanowskiego, Rynek do nr 16, Rynek od nr 17, Rynek Rzochowski, Rzeczna, Rzemieślnicza, Rzochowska, Sandomierska, Saramy, Sękowskiego, Sienkiewicza do nr 50, Słoneczna, Słowackiego, Staszica, Stefana Batorego, Sz. Groele, Szeroka, Szewska, Szkolna, Św. Marka, Targowa, Teligi, Wandy, Warszawska, Wąska, Wiejska, Wiosenna, Wojsławska, Wolności do nr 16, Wybickiego, Wysockiego, Zacisze, Zagrody, Zamoyskiego, Zawale, Zielona, Żegoty, Żółkiewskiego, Żwirki i Wigury

 

 

Rejon II

siedziba główna - ul. Łukasiewicza 1c, tel. 17-5818263, 17-5818270

 

Obejmuje następujące osiedla:

Niepodległości, Cyranka, K. Wielkiego, Żeromskiego, a w nich ulice:

 

Asnyka, Baczyńskiego, Beniowskiego, Bogusławskiego, Boguszewskiej, COP-u, Cyranowska, Czarneckiego, Doliny, Drużbackiej, Działowskiego, Fredry, Haładeja, Inwestorów 3a, 3b, Jagiellońska, Jasienicy, Kazimierza Wielkiego, Kochanowskiego, Kołłątaja, Konopnickiej, Kosmonautów, Kpt. Hynka, Kraszewskiego, Kredytowa, Krzywa, Ks. Arczewskiego, Kwiatkowskiego, Lachnita, Leśna, Lotnicza, Lotniskowa, Łukasiewicza, Majora Sucharskiego, Mazurska, Miasteczko Młodego Robotnika nr 10, 11, 12, 35, 38, 39, Niepodległości, Obrońców Westerplatte, Orla, Padykuły, Parkowa, Piastowska, Piramowicza, Pogodna, Przemysłowa, Pułaskiego, Rolna, Rudnickiego, Rudnik, Skarżyńskiego, Skłodowskiej-Curie, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Strefowa, Szenwalda, Szybowcowa, Ślusarska, Tetmajera, Wanatowicza, Wiktora, Władysława Łokietka, Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Wyspiańskiego, Zawiszy Czarnego, Żeromskiego

 

 

Rejon III

siedziba główna - ul. Łukasiewicza 1c, tel. 17-5818267, 17-5818268

 

Obejmuje następujące osiedla:

Kopernika, Kusocińskiego, Żeromskiego, Wolności, a w nich następujące ulice:

 

Biernackiego, Boczna, Broniewskiego, Brożka, Chopina, Czecha, Ćwiklińskiej, Dunikowskiego, Dworcowa, Gałczyńskiego, Gombrowicza, Grunwaldzka, Jaracza, Jasińskiego, Karłowicza, Kasprowicza, Kasprzaka, Kędziora, Korczaka, Kossaka, Krańcowa, Krasińskiego, Księdza Kordeckiego, Księdza Skargi, Księdza Twardowskiego, Kusocińskiego, Leśmiana, Makuszyńskiego, Miasteczko Młodego Robotnika nr 15, 14, 13, Naruszewicza, Norwida, Nowowiejskiego, Okrzei, Pola, Polna, Prusa, Przyjazna, Sikorskiego, Solskiego, Spacerowa, Spółdzielcza, Starzyńskiego, Szymanowskiego, Torowa, Wolności od nr 17 do nr 144, Zapolskiej, Zwycięstwa

 

 

Rejon IV

siedziba główna - ul. Łukasiewicza 1c, tel. 17-5818262, 17-5818267

 

Obejmuje następujące osiedla:

Dziubków, Szafera, Smoczka, Łuże, a w nich następujące ulice:

 

Bigo, Botaniczna, Brekieszów, Budowlana, Chałubińskiego, Ciołkosza, Daleka, Dąbrówki, Dereniowa, Długa, Dziadyka, Fibicha, Gajowa, Godlewskiego, Iwaszkiewicza, Jasna, Jastrzębia, Jemiołowa, Jodłowa, Kahla, Kalinowa, Kardynała Wyszyńskiego, Kazany, Klonowa, Kochanowskiego nr 5, 6, Kolorowa, Koryckiego, Krempy, Królowej Jadwigi, Kryczyńskiego, Księdza Gwoździowskiego, Księdza Popiełuszki, Laskowa, Lema, Lipowa, Łąkowa, Łowiecka, Łuże, Majowa do nr 50, Matki Teresy, Metalowców, Mikołajczyka, Miła, Nieduża, Nowa, Okrężna, Osiedlowa, Partyzantów, Popiela, Powstańców Warszawy, Raciborskiego, Rataja, Rusina, Sabbata, Siorka, Smoczka, Szafera, Szarych Szeregów, Śliwy Franciszka, Świętego Brata Alberta, Świętej Anny, Świętej Kingi, Trynitarska, Warneńczyka, Wierzbowa, Wiesiołowskiego, Witosa, Wolności od nr 145, Wrzosowa, Zygmuntowska, Żurawskiego

 

 

Rejon V

siedziba główna - ul. Łukasiewicza 1c, tel. 17-5818264

 

Obejmuje następujące osiedla:

Lotników, Borek, a w nich następujące ulice:

 

Akacjowa, Bajana, Bema, Borowiczan, Brzozowa, Dąbrowskiego, Dębowa, Drzewieckiego, Ducha Św., Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kocjana, Księdza Marcinkowskiego, Miasteczko Młodego Robotnika 18, 36, 40, Michalina, Modelarska, Morcinka, Nałkowskiej, Orkana, Orzechowa, Orzeszkowej, Pisarka, Poniatowskiego, Przybosia, Różana, Sienkiewicza od nr 51, Sokoła, Staffa, Śniadeckiego, Świerkowa, Tańskiego, Traugutta, Tuwima, Usługowa, Wiśniowa, Władysława Jagiełły, Wspólna

 

 

Pracownicy – Usługi opiekuńcze

siedziba główna - ul. Łukasiewicza 1c, pok. 36, tel. 17-5810296

 

 

Pracownicy – Bezdomność

siedziba główna - ul. Łukasiewicza 1c, pok. 36, tel. 17-5810296

 

 

Pracownicy – Domy Pomocy Społecznej

siedziba główna - ul. Łukasiewicza 1c, pok. 7, tel. 17-5818267,   pok. 11, tel. 17-5818271

 

 

POWRÓT NA POCZĄTEK…

 

*        Instytucje świadczące pomoc

 

 

CARITAS

 

przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy ul. ks. Arczewskiego, tel. 17-5862262

*                jadłodajnia „Caritas”, al. Niepodległości 5

 

 

 

 

CARITAS

 

przy parafii Trójcy Świętej ul. ks. Kard. St. Wyszyńskiego, tel. 17-5853161

 

 

 

 

CARITAS

 

przy parafii św. Mateusza ul. Hetmańska 34, tel. 17-5862228

*          jadłodajnia „Caritas”, ul. Kilińskiego 17, tel. 17-5862635

 

 

 

 

DOM DZIENNEGO POBYTU

 

ul. Kocjana 15, tel. 17-5827260

Więcej…

 

 

 

FUNDACJA „S.O.S. – ŻYCIE”

 

ul. Wrzosowa 16, tel. 17-7886630

*          klub Amazonek

 

 

  

 

STOWARZYSZENIE

„ARKA”

 

przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy ul. ks. Arczewskiego, tel. 17-7730809

*   poradnia specjalistyczna

 

  

 

 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

 

tel. 17-7885335

 

 

 

 

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

 

ul. Łukasiewicza 1c – pok. 17, tel. 17-5831676

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE

„ARKA”

 

przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy ul. ks. Arczewskiego, tel. 17-7730809

*          poradnia specjalistyczna

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE

„NOWE ŻYCIE”

 

ul. Chopina 8 - I piętro, tel. 17-5834000 (w godzinach dyżurów)

Dyżury członków zarządu stowarzyszenia:

każda środa godz. 1800 - 2000

 

 

 

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

 

ul. Biernackiego 4a, tel. 17-5835887

Więcej…

 

 

 

TOWARZYSTWO POMOCY

im. ŚW. BRATA ALBERTA

SCHRONISKO BRATA ALBERTA

 

ul. Sandomierska 19, tel. 17-5862252

 

 

 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

 

ul. Mickiewicza 51, tel. 17-5863592

*          Świetlica profilaktyczno-wychowawcza, ul. Chopina 20

*          Świetlica profilaktyczno-wychowawcza, ul. Pisarka 16a

 

 

 

 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

ul. Kocjana 15, tel. 17-5852580

Więcej…

 

 

POWRÓT NA POCZĄTEK…

 

 

DZIAŁANIA I PROGRAMY

REALIZOWANE W ZAKRESIE

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 

 

 

INFORMATOR DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

 

 

PORADNIK WSPARCIE RODZINY - GDZIE SZUKAĆ SPECJALISTYCZNEJ POMOCY W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC

 

 

KAMPANIA – „RODZINA W CENTRUM” 2016

(prezentacja *.pps)

 

 

 

POWRÓT NA POCZĄTEK…

 

 

BEZPŁATNA PORADNIA TELEFONICZNA

DLA OSÓB DOROSŁYCH W KRYZYSIE EMOCJONALNYM

 

 

 

 

Bezpłatna Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

 

http://zalaczniki.ops.pl/logo/116123_logo_kolor_haslo.jpg

 

Poradnia Telefoniczna 116 123 jest bezpłatną Poradnią Telefoniczną,

w której można uzyskać profesjonalną pomoc psychologiczną.

 

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 1400 do 2200

pod numerem telefonu 116 123 dyżurować będą specjaliści

Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

udzielając wsparcia i pomocy psychologicznej osobom potrzebującym.

 

116 123 – zadzwoń, zaufaj

 

Połączenia są bezpłatne – niezależnie od tego, z jakiej sieci się łączysz.

Możesz się dodzwonić z każdego miejsca w Polsce, zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego.

Czas rozmowy jest nieograniczony. Dzwoniąc masz prawo do zachowania całkowitej anonimowości.

 

 

 

POWRÓT NA POCZĄTEK…

 

 

Informacja dla osób bezdomnych

Wojewoda Podkarpacki uruchomił bezpłatną, całodobową infolinię

z przeznaczeniem m.in. dla osób bezdomnych

 

0 800 105 410 – Infolinia

 

 

Bezdomni mogą szukać pomocy w:

 

Schronisku im. Św. Brata Alberta w Mielcu – dla mężczyzn

39-300 Mielec, ul. Sandomierska 19

tel. 17 5862252

 

Schronisku w Racławówce – dla kobiet

36-045 Racławówka 132

tel. 17 8623091

 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu

39-300 Mielec, ul. Łukasiewicza 1c

tel. 17 5835556, 17 5837718, 17 5837719, 17 5831590

w godzinach pracy ośrodka:

pon.    800 – 1600

wt. – pt.    715 – 1515

 

Jadłodajni „Caritas”

„Caritas” – Osiedle, 39-300 Mielec, Aleja Niepodległości 5

„Caritas” – Stary Mielec, 39-300 Mielec, ul. Kilińskiego 16

 

Telefony alarmowe

999 – Pogotowie Ratunkowe

997 – Policja

986 – Straż Miejska

 

 

POWRÓT NA POCZĄTEK…

 

*       ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

 

Definicje

Dochód rodziny – przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Dochód osoby uczącej się lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej – oznacza to jej przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Dziecko – oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w którego sprawie toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie – oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Dziecko niepełnosprawne – oznacza to dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Okres zasiłkowy – oznacza to okres od 1 września do dnia 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Organ właściwy – oznacza to wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne lub otrzymującej świadczenia rodzinne.

Osoby pozostające na utrzymaniu – oznacza to członków rodziny utrzymujących się z połączonych dochodów tych osób.

Osoba ucząca się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Opiekun faktyczny dziecka – oznacza osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

Pełnoletnia osoba niepełnosprawna – oznacza to osobę pełnoletnią, legitymującą się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobę, która ukończyła 75 lat.

Rodzina – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Osoba samotnie wychowująca dziecko – oznacza to pannę, kawalera, wdowę lub wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Szkoła –oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Szkoła wyższa – oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym, a także kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych.

Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie działalności gospodarczej.

Bezskuteczność egzekucji – oznacza to egzekucję, w wyniku której nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy.

Dłużnik alimentacyjny – oznacza to osobę zobowiązaną do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

Organ właściwy dłużnika – oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

Organ właściwy wierzyciela – oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Osoba uprawniona – oznacza to osobę uprawnioną do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli:

1)     osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;

2)     osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona;

3)     jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Wywiad środowiskowy – oznacza to rodzinny wywiad środowiskowy, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Zaliczka alimentacyjna – oznacza to kwotę wypłaconą przez organ właściwy wierzyciela osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna.

 

 

 

Komunikat w sprawie zmiany wysokości kwoty wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 (Dz. U. z 2014 r. poz. 559) o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w okresie:

·         od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. - 800,00 zł miesięcznie

·         od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1200,00 zł miesięcznie

·         od dnia 1 stycznia 2016 r. - 1300,00 zł miesięcznie

 

Decyzje o zmianie wysokości wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego wydawane są z urzędu i nie wymagają składania odrębnych wniosków.

 

 

Informacja o opublikowaniu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów:

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2014 r. poz. 567, opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa wejdzie w życie 15 maja 2014 r., tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Celem ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Omawiana ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna nakłada na organy, które wypłacały świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., obowiązek poinformowania - w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy - osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 1 lipca 2013 r., o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

 

 

KOMUNIKAT – ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE (.pdf)

 

 

POWRÓT NA POCZĄTEK…

 

*       DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

 

 

DODATKI MIESZKANIOWE

Na jakich zasadach Gmina Miejska Mielec przyznaje dodatki mieszkaniowe

 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę i ma na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego dla najuboższych mieszkańców. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

 

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy – należy spełnić łącznie nw. warunki

 

1.     Tytuł prawny do lokalu i zamieszkiwanie w lokalu, na który składany jest wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

2.     Średni dochód na miesiąc.

3.     Powierzchnia zajmowanego lokalu.

 

TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU I ZAMIESZKIWANIE W LOKALU - OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU MIESZKANIOWEGO:

 

1.     Najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych (mieszkań będących własnością gminy, czyli komunalnych, mieszkań w domu prywatnym czynszowym, mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku).

2.     Członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujący na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

3.     Osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właściciele lokali mieszkalnych.

4.     Osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujący na przysługujący im lokal zastępczy albo lokal socjalny.

 

ŚREDNI DOCHÓD NA MIESIĄC

 

Średni dochód na miesiąc oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczby miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. O dodatek można ubiegać się, jeśli średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

·         175% kwoty najniższej emerytury – dla osoby mieszkającej samotnie (gospodarstwa jednoosobowe), kwoty 1.544,48 zł,

·         125% kwoty najniższej emerytury – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby (gospodarstwo wieloosobowe), 1.103,20 zł.

 

Wysokość najniższej emerytury od 1 marca 2016 r. wynosi 882,56 zł.

 
Ustalenie dochodu

1.     Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

2.     Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, sumując dochody brutto wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

 

WAŻNE:

Należy deklarować DOCHODY PRZED OPODATKOWANIEM (dochód brutto minus koszty uzyskania przychodu minus składki ZUS) wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

SKŁADKA ZDROWOTNA STANOWI DOCHÓD DANEJ OSOBY, czyli wliczamy:

·         składkę opłacaną przez Powiatowy Urząd Pracy (mimo, że dana osoba nie pobiera żadnych świadczeń);

·         składkę opłacaną przy świadczeniu pielęgnacyjnym i specjalnym zasiłku opiekuńczym.

 

Do dochodu nie wlicza się:

·       świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

·       dodatków dla sierot zupełnych,

·       jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

·       dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania,

·       zasiłków pielęgnacyjnych,

·       zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

·       jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

·       dodatku mieszkaniowego,

·       dodatku energetycznego,

·       zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,

·       świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220),

·       świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),

·       oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.).

 

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art.94 ust.2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

 

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2015 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. wynosił 2.506 zł (jest to dochód roczny).

 

POWIERZCHNIA ZAJMOWANEGO LOKALU

 

Przy ustalaniu powierzchni (użytkowej) lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy , hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom. Nie wlicza się: balkonów, tarasów loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia (użytkowa) nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

1.     30% albo

2.     50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

 

 

Powierzchnia normatywna

Ustępstwa dopuszczalne w ustawie

dla 1 osoby

35 m²

+ 30% = 45,5 m²

+ 50% = 52,5 m²

dla 2 osób

40 m²

+ 30% = 52,0 m²

+ 50% = 60,0 m²

dla 3 osób

45 m²

+ 30% = 58,5 m²

+ 50% = 67,5 m²

dla 4 osób

55 m²

+ 30% = 71,5 m²

+ 50% = 82,5 m²

dla 5 osób

65 m²

+ 30% = 84,5 m²

+ 50% = 97,5 m²

dla 6 osób

70 m²

+ 30% = 91,0 m²

+ 50% = 105 m²

 

Dodatkowe warunki metrażowe

·         jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m²,

·         jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m².

 

O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. W przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przed 23.11.2004 r. konieczność zamieszkania w oddzielnym pokoju może być udokumentowana w szczególności zaświadczeniem lekarskim lub opinią biegłego.

W przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 23.11.2004r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (pkt.10 orzeczenia).

 

 

OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ DODATKU

 

WYSOKOŚCI WYDATKÓW PONOSZONYCH NA UTRZYMANIE MIESZKANIA PRZYPADAJĄCYCH

NA NORMATYWNĄ POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ ZAJMOWANEGO LOKALU WPŁYWA NA WYSOKOŚĆ DODATKU MIESZKANIOWEGO

 

Rodzaje wydatków stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego:

a.     czynsz

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu, który nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wówczas do jej wydatków mieszkaniowych, na podstawie których obliczany jest dodatek, zalicza się:

·         wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,

·         opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

b.     opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,

c.     zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,

d.     odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,

e.     inne, niż wymienione w powyżej, opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,

f.      opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

g.     wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

 

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione

1.     z tytułu ubezpieczeń,

2.     podatku od nieruchomości,

3.     opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

4.     opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

 

Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.

 

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie, uwzględnia się jedynie wydatki przypadające jedynie na tę część lokalu lub domu.

 

Ryczałt na zakup opału. Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania (c.o.), lub ciepłej wody (c.w.), lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego. Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki:

 

brak c.o. =

cena 5 kilowatogodzin razy liczba m2 zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu

brak c.w. =

cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym

brak gazu
przewodowego =

10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym + po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę

 

 

DOCHODY I LICZBA OSÓB W GOSPODARSTWIE DOMOWYM WPŁYWA NA WYSOKOŚĆ DODATKU MIESZKANIOWEGO

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego (bądź wydatkami ponoszonymi za lokal w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej), a wydatkami poniesionymi przez osobę (tzw. udział własny w ponoszeniu kosztów). gospodarstwa domowego otrzymującą dodatek w wysokości:

·         gospodarstwo 1-osobowe przeznacza 15% swoich średnich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy,

·         gospodarstwo 2, 3 i 4-osobowe przeznacza 12% swoich średnich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie, resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy,

·         gospodarstwo 5 i więcej osobowe przeznacza 10% swoich średnich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie. resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy,

 

Jeżeli jednak średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych limitów dochodów, wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

·         20 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,

·         15 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym oraz

·         12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

 

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od limitu, jednak kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, to należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

 

Dodatek mieszkaniowy nie pokrywa 100% naszych wydatków mieszkaniowych. Gmina finansuje 70% miesięcznych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej. Wnioskodawca zatem pokrywa tylko 30% ponoszonych wydatków mieszkaniowych.

 

Powyższy procent może być mniejszy lub większy. Zależy to od decyzji gminy. Gminy mogą ustalić dowolny wskaźnik w granicach od 50% do 90%. Obniżenie lub podwyższenie opisywanego wskaźnika ma wpływ na ostateczną wysokość wsparcia, którą otrzymuje osoba uprawniona do dodatku.

 

WYWIAD ŚRODOWISKOWY

 

Organ przyznający dodatek ma możliwość przeprowadzenia specyficznego wywiadu środowiskowego w celu stwierdzenia, czy dochody wykazane w złożonej deklaracji są prawdziwe. Wywiad taki jest zawsze przeprowadzany w miejscu zamieszkania wnioskodawcy i w jego trakcie ustala się aktualną sytuację dochodową, zawodową, zdrowotną i rodzinną ubiegającego się o dodatek.

 

Pracownik przeprowadzający wywiad może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, w którym będziemy musieli ujawnić m.in. posiadane przez nas nieruchomości i ruchomości (w tym place, działki, gospodarstwa rolne, samochody, maszyny), a także zasoby pieniężne (oszczędności i papiery wartościowe) i przedmioty wartościowe (podajemy wartość szacunkową).

 

Jeżeli odmówimy złożenia takiego oświadczenia, będzie to stanowiło podstawę do wydania decyzji odmownej w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.

W przypadku gdy okaże się, że istnieje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy – organ może odmówić przyznania dodatku.

 

JAK JEST WYPŁACANY DODATEK

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku prezydent w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja w sprawie pomocy powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku.

 

Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc.

Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk.

 

ODMOWA PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

 

Organ właściwy do wydania decyzji odmówi przyznania dodatku, jeżeli:

Wnioskodawca nie spełnia przesłanek ustawowych

·         nadmetraż,

·         brak tytułu prawnego do lokalu (przy jednoczesnym braku uprawnień do lokalu zamiennego bądź socjalnego),

·         kwota dodatku byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury w dniu wydania decyzji (tj. 17,65 zł),

·         w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza, niż wykazana w deklaracji. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

CO POWODUJE WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU

 

Przyznanie wsparcia pociąga za sobą również obowiązki po stronie osoby uprawnionej. Jej podstawowym obowiązkiem jest opłacanie na bieżąco należności za lokal. Jeżeli nie są one wpłacane regularnie, to wypłata dodatku jest wstrzymywana przez gminę do czasu pokrycia zaległości.

 

Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku. Jeśli długi zostały uregulowane w terminie, wypłaca się dodatek za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

 

Jeśli zaległości nie zostały uregulowane, a decyzja o przyznaniu dodatku wygasła, o ponowne przyznanie dodatku można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości.

 

KONSEKWENCJE PODANIA NIEPRAWDZIWYCH DANYCH

 

Jeżeli wyjdzie na jaw, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych, osoba pobierająca dodatek będzie musiała zwrócić nienależnie pobrane kwoty w podwójnej wysokości.

Dokumentację na podstawie której zadeklarowany był dochód w dniu składania wniosku musimy przechowywać przez 3 lata od dnia wydania decyzji o przyznaniu dodatku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie od decyzji instytucji przyznającej dodatki mieszkaniowe należy złożyć (za pośrednictwem organu, który wydał decyzję) w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji, do samorządowego kolegium odwoławczego.

 

Jeśli organ, który wydał decyzję uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.

W przeciwnym wypadku przekazuje sprawę do samorządowego kolegium odwoławczego.

 

Jeśli osoba ubiegająca się o dodatek uzna, iż nastąpiło naruszenie prawa, bądź jej interesu prawnego, może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

 

1.     Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 t.j. z późn. zm.).

2.     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r, poz. 589).

3.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administratorem zebranych danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002. 101. 926) dane osobowe zbierane są i przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 

Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 nr 71 poz. 734 z późn. zm.) (zarządcy domu, organom ścigania i sądowym, organom odwoławczym) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach.

 

Osoba której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu.

 

Danymi dobrowolnymi są np.: powierzchnia gospodarstwa rolnego w ha fizycznych, numer telefonu, wysokość kosztów uzyskania przychodów, wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i chorobowe, kwota odprowadzonego podatku, wysokość wynagrodzenia brutto.

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym celu.

 

JAK SIĘ UBIEGAĆ O DODATEK MIESZKANIOWY

 

1.     Z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy trzeba się udać do administracji (zarządcy) domu. Administracja potwierdza następujące dane:

    1. adres zamieszkania,
    2. nazwa i siedziba zarządcy budynku,
    3. tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
    4. sposób ogrzewania lokalu i wody,
    5. kwota wydatków mieszkaniowych za miesiąc, w którym składany jest wniosek – dodatkowo na Karcie Zarządcy.

2.      Następnie osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy składając osobiście deklarację o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku w której oświadcza, że jest mu wiadomo, że dokumenty, na podstawie których zadeklarował dochody, jest zobowiązany przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 1 kodeksu karnego potwierdza własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO UBIEGANIA SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY

 

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

1.     Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu).

2.     Deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego.

3.     Zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową.

 

Zarządca budynku zobowiązany jest do:

1.     Podania aktualnego numeru konta bankowego.

2.     Podania informacji o stanie zadłużenia czynszowego, struktury lokalu oraz wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku.

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1.     Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał + ksero) np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, umowa podnajmu;

2.     Jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć fakturę vat za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy;

3.     Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:

·         zaświadczenie zakładu pracy o dochodach brutto tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz o składkę emerytalną, rentową oraz chorobową, (zgodne z zamieszczonym wzorem);

·         emerytura/renta - decyzja ZUS oraz przekazy pocztowe z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS, w przypadku otrzymywania dodatkowych świadczeń np. dodatków pielęgnacyjnych, świadczeń pieniężnych, dodatków energetycznych, dodatków kompensacyjnych itp. aktualną decyzję ZUS, KRUS, WBE lub innego organu wypłacającego świadczenie;

·         osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – informacja;

·         osoby pobierające świadczenia z PCPR ( np. rodzina zastępcza) zaświadczenie o rodzaju i wysokości otrzymanych świadczeń, lub aktualna decyzja przyznająca świadczenie;

·         alimenty - wyrok sądu (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona lub otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego) lub oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych lub których egzekucja nie jest prowadzona przez komornika);

·         studenci - zaświadczenie z uczelni o wysokości pobieranych stypendium bądź o ich nie pobieraniu (socjalnych i naukowych) i rodzaju studiów (stacjonarne, zaoczne);

·         uczniowie - zaświadczenie o dochodach z tytułu praktyk zawodowych;

·         dochody z tytułu prac dorywczych, pomocy rodziny lub innych nieudokumentowanych źródeł – oświadczenie pod odpowiedzialnością karną członka gospodarstwa domowego;

·         osoby prowadzące gospodarstwo rolne – decyzja wymiarowa podatku rolnego lub zaświadczenie z właściwego organu gminy potwierdzające il. hektarów przeliczeniowych;

·         osoby nie pracujące, nie zarejestrowane w PUP – oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że nie osiągały dochodu w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

·         zwrot podatku;

·         właściciel domu jednorodzinnego – zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzającego powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu; rachunki opłat za energię cieplną, wodę dostarczaną do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

 

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy (art. 7 ust. 13 ustawy o dodatkach mieszkaniowych).

 

 

Druki do pobrania:

 

Ø Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Ø Deklaracja o wysokości dochodów

Ø Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach

Ø Oświadczenie o źródle utrzymania

Ø Karta zarządcy – specyfikacja do wniosku

Ø Zawiadomienie o powstaniu zadłużenia

Ø Zawiadomienie o spłacie zadłużenia

 

 

Dokumenty dla przeprowadzenia wywiadu środowiskowego:

 

Ø Kwestionariusz Wywiadu Środowiskowego

Ø Oświadczenie o stanie majątkowym

 

 

POWRÓT NA POCZĄTEK…

 

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

 

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

 

Podstawa prawna:

 

·       ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.);

·       ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.);

·       ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

 

Komu przysługuje dodatek energetyczny:

 

Od 1 stycznia 2014 r. dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie, która łącznie spełnia 3 warunki:

1.   przyznano jej dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm.);

2.   jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;

3.   zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Kiedy świadczenie nie przysługuje:

 

Dodatek energetyczny nie przysługuje gdy:

·       osoba wnioskująca nie ma ustalonego prawa do dodatku mieszkaniowego;

·       osoba wnioskująca nie zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

·       osoba wnioskująca nie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

 

Wysokość dodatku energetycznego:

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. wysokość dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. dla gospodarstwa:

1.    prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,29 zł/miesiąc;

2.    składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,68 zł/miesiąc;

3.    składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,81 zł/miesiąc.

 

Wymagane dokumenty:

 

Dodatek energetyczny przyznaje się na wniosek.

W celu rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji niezbędne jest załączenie:

·       kopii umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym wraz z oryginałem do wglądu.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Poprawnie wypełnione wnioski o przyznanie dodatku energetycznego wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Referacie ds. Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Pomocy Materialnej dla Uczniów, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przy ul. Łukasiewicza 1c (pokój 1), gdzie można również uzyskać pełną informację na temat zasad przyznawania i wypłacania dodatku energetycznego.

 

Wypłata świadczeń:

 

Dodatek energetyczny wypłaca się do 10 dnia każdego miesiąca z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 

Godziny przyjęć wniosków:

 

poniedziałek - 08:00 - 15:30 (przerwa od 10:45 do 11:00)

wtorek - czwartek: 07:15 - 14:45

 

Informacja telefoniczna:

 

Tel :17 5818278

 

Termin i sposób załatwienia:

 

Postępowanie w sprawie przyznawania dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Termin ten może zostać przedłużony na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

 

Opłaty:

 

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Bez dodatkowych opłat na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j Dz. U. z 2014 r. poz 1628).

 

 

Druki do pobrania:

 

Ø Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

 

 

POWRÓT NA POCZĄTEK…

 

*       STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

 

 

Stypendium realizowane jest na zasadzie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dokonywanych poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie faktur lub rachunków wystawionych na nazwisko ucznia lub wnioskodawcy bądź po przedstawieniu innych dowodów poświadczających poniesienie kosztów na cele edukacyjne wystawionych na rodzica lub opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Wnioski o stypendia szkolne na dany rok szkolny składa się w terminie do 15 września.

 

Formy pomocy:

 

1.     Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

2.     Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

3.     Uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

4.     Stypendium szkolne w formie pieniężnej.

 

Kryterium dochodowe:

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, która obecnie wynosi 514 zł (netto) na osobę w rodzinie.

 

Stypendium szkolne nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 (118,00 zł) ustawy o świadczeniach rodzinnych i wynosi obecnie 94,40 zł i nie może być wyższe niż 236 zł.

 

Zasiłek szkolny:

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty (118,00 zł), o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

Obowiązujące dokumenty:

 

Do wniosku o udzielenie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

1.     Zaświadczenia lub oświadczenia o zarobkach.

2.     Zaświadczenia lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych.

3.     Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych rent, emerytur, alimentów.

4.     decyzje o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, energetycznych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych, lub innych.

5.     Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej.

6.     decyzja lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia.

7.     Zaświadczenia lub oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej.

8.     Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

 

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 

·         dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;

·         uczniom/słuchaczom/wychowankom, którzy nie zamieszkują na stałe na terenie Miasta Mielca.

 

Na co można przeznaczyć stypendium szkolne?

 

Stypendium szkolne może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów:

·         udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, prowadzonych jako płatne zajęcia spoza planu nauczania,

·         udziału w zajęciach edukacyjnych odbywających się poza szkołą,

·         nauki języków obcych,

·         zajęć sportowych, artystycznych,

·         wycieczek szkolnych w tym tzw. "zielonych szkół",

·         wyjść do kina i teatru zorganizowanych przez szkołę,

·         zakupu podręczników szkolnych (o ile uczeń nie jest objęty programem „Bezpłatny podręcznik” „Wyprawka szkolna”) i pomocy dydaktycznych:

o    zeszytów,

o    przyborów szkolnych,

o    tornistra, plecaka,

o    atlasów,

o    encyklopedii,

o    słowników,

o    instrumentów muzycznych,

o    abonamentu internetowego,

o    stroju na zajęcia wychowania fizycznego zgodnego z wymaganiami szkoły,

·         oraz innych pomocy edukacyjnych w tym do praktycznej nauki zawodu uznanych przez Dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji ucznia.

 

UWAGA! DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych – wysokość dochodu ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

1.     przychodu;

2.     kosztów uzyskania przychodu;

3.     różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4.     dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa tj. w sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, należy podać podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów;

5.     odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

6.     należnego podatku;

7.     odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - wysokość dochodu ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 

Podstawa prawna:

 

1.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) – Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów art. 90b-90f.

2.     Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Miejskiej Mielec z dnia 19 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2015 r. poz. 2154).

3.     Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej Mielec z dnia 19 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2015 r. poz. 2261) - Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

 

 

Druki do pobrania:

 

Ø Wniosek o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów

 

Ø Tabela wydatków

Ø Katalog wydatków

Ø Upoważnienie 18-latka

Ø Oświadczenie

Ø Zaświadczenie o wysokości dochodu

Ø Oświadczenie o dochodach

Ø Pouczenie

 

 

POWRÓT NA POCZĄTEK…