Struktura MOPS

 

 

Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności oraz reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. Wykonuje on swoje zadania przy pomocy zastępców ds. Pomocy Środowiskowej, ds. Rodziny i głównego księgowego.

 

W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne, ośrodki wsparcia, stanowiska:

1       Dział Pomocy Środowiskowej.

2       Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej.

3       Dział Świadczeń i Usług.

4       Dział Finansowo-Księgowy.

5       Dział Organizacji i Kadr.

6       Stanowisko ds. porad prawnych.

7       Stanowisko ds. bhp.

8       Dział Świadczeń Rodzinnych.

9       Referat ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i pomocy materialnej dla uczniów.

10    Ośrodek wsparcia:

·    Dom Dziennego Pobytu;

11    Warsztat Terapii Zajęciowej.

 

Dyrektor Ośrodka, stosownie do potrzeb, może tworzyć inne komórki organizacyjne lub stanowiska pracy po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Mielca.