- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu - http://mops.mielec.pl -

Stypendia szkolne 2019/2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Podstawowym warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – aktualnie: 528,00 zł netto miesięcznie.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w tutejszym Ośrodku, w okresie od 2 września 2019 r. do 16 września 2019 r.

 

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w tutejszym Ośrodku w Referacie ds. Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Pomocy Materialnej dla Uczniów w pokoju nr 1 (tel: 17 787 57 52) lub na stronie internetowej naszego Ośrodka w zakładce: Druki do pobrania [1]