Imieniny: Boleslawa, Juliana

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Klub Integracji Społecznej - ul. Pogodna 2

BIP EFS PUP

Aktualności Klubu Integracji Społecznej


W dniach 28.05 - 15.06.2018 r. realizowany był "Kurs obsługi komputera na poziomie podstawowym".

Znajomość obsługi komputera, systemu operacyjnego Windows oraz Internetu, umożliwi uczestnikom kursu podniesienie poziomu kompetencji zawodowych, a tym samym na zwiększenie możliwości zatrudnienia na rynku pracy.

Program kursu obejmował następujące moduły: użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów i korzystanie z Internetu, głównie poprzez zdobywanie informacji w sieci, wypełnianie dokumentów i przesyłanie ich drogą on-line, załatwianie spraw urzędowych i inne.

Realizatorem szkolenia był Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR, ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość.

 


W dniach 25 - 26.04.2018 r. odbył się kurs pt. "Pierwsza pomoc - poziom podstawowy".

Umiejętność fachowego udzielenia pierwszej pomocy przed medycznej umożliwia ratowanie ludzkiego życia. Szkolenie w którym wzięli udział uczestnicy KIS było szansą na nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w tym zakresie.

Program kursu obejmował podstawowe zabiegi resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz postępowanie przy zadławieniach, omdleniach, zawałach serca, padaczkach, udarach mózgu, złamaniach, zatruciach, hipotermii i in.

Realizatorem zajęć była firma "Ratownictwo Medyczne Jarosław Marczewski, 39-332 Tuszów Narodowy, Czajkowa 39”.

 


W dniu 20.04.2018 r. odbyło się spotkanie z cyklu "Rozumieć i być rozumianym" zatytułowane ,,Przekonania i wartości".

Przekonania i wartości jakimi kierujemy się w życiu, odgrywają rolę ,,wewnętrznego drogowskazu" oraz dają nam poczucie bezpieczeństwa i porządku. Zajęcia warsztatowe zorganizowane dla uczestników KIS miały na celu nabycie umiejętności rozpoznawania różnic między destrukcyjnymi, a konstruktywnymi przekonaniami. Osoby szkolone uczyły się tworzenia przekonań wzmacniających ich postawę asertywną z jednoczesnym szanowaniem zdania innych. Będąc otwartym na perspektywę drugiej osoby dajemy informacje, że rozumiemy i również chcemy być zrozumiani.

Warsztaty przeprowadził specjalista pracy socjalnej Joanna Zacharska.

 


W dniu 17.04.2018 r. odbyło się szkolenie "Wolontariat - prawo i praktyka działania".

Wolontariat to forma aktywności polegająca na świadczeniu dobrowolnej, bezpłatnej oraz świadomej pracy na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczającej poza związki rodzinno-koleżeńskie. Celem zajęć było zaznajomienie uczestników KIS z prawami i obowiązkami wolontariuszy w świetle obowiązującej Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Szkolenie przeprowadził starszy specjalista pracy socjalnej Joanna Boryczka-Szęszoł.

 


W dniu 11.04.2018 r. odbył się trening "Budżet domowy i jego zarządzanie".

Regularne prowadzenie budżetu domowego pozwala na podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji finansowych oraz na utrzymywanie w ryzach posiadanych zasobów pieniężnych. W ramach szkolenia uczestnicy KIS uczyli się sporządzania miesięcznego planu wydatków, poznawali metody umożliwiające równoważenie deficytu budżetowego oraz techniki oszczędzania i unikania zadłużenia.

Spotkanie poprowadził starszy specjalista pracy socjalnej Elżbieta Kwolek.

 


W dniu 04.04.2018 r. odbyło się szkolenie pt. "Komunikacja niewerbalna".

Komunikacja pozawerbalna zwana inaczej "językiem ciała", to zespół komunikatów nadawanych przy pomocy ruchów ciała i oczu, mimiki twarzy, gestów oraz tembru głosu.

Uczestnicy KIS mogli nauczyć się świadomego odbierania takich sygnałów, co umożliwi im rozwój kompetencji interpersonalnych w obszarach poznawania stanu emocjonalnego, intencji oraz oczekiwań swoich rozmówców. Spotkanie zostało poprowadzone przez specjalistę pracy socjalnej MOPS Mielec.

 


W dniu 27.03.2018 r. odbyły się zajęcia edukacyjne "Rekrutacja do pracy z perspektywy pracodawcy".

Gościem Ośrodka była Pani Ewa Kowalik, dyrektor ds. administracyjnych jednej ze spółek funkcjonujących na terenie SSE EURO-PARK Mielec. Pani Kowalik wyjaśniła zasady rządzące procesem naboru pracowników z punktu widzenia osoby zatrudniającej. Przedstawiła również, jaki zestaw cech i umiejętności jest najbardziej pożądany u pracownika i w jaki sposób zrobić korzystne wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Program reintegracji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej - 2018.

Klub Integracji Społecznej rozpoczął realizację programu reintegracji społeczno-zawodowej dla uczestników Klubu, mieszkańców gminy miejskiej Mielec.

W dniu 07.03.2018 r. odbyła się pierwsza część zajęć nt.: "Ekonomia społeczna i jej podmioty".

Ekonomia społeczna to termin określający sposób prowadzenia działalności gospodarczej, który łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie wizyty studyjnej w Spółdzielni Socjalnej "Wyspa Przygód", stanowiącej klasyczną formę przedsiębiorczości społecznej. Działalność spółdzielni wiąże się z prowadzeniem sali zabaw, wypożyczalni strojów i kostiumów karnawałowych oraz organizacją imprez dla dzieci.

W dniu 14.03.2018 r. uczestnicy KIS odbędą szkolenie: "Rozumieć i być rozumianym".

Celem szkolenia będzie ćwiczenie zasad dobrej komunikacji interpersonalnej, m. in. umiejętności aktywnego słuchania oraz budowania konstruktywnej informacji zwrotnej. Zajęcia mają uświadomić, jak nasze zachowania oraz styl komunikowania się wpływają na sposób postrzegania nas przez innych oraz na nasze relacje z otoczeniem. Spotkanie zostanie poprowadzone przez specjalistę pracy socjalnej MOPS Mielec.

 


Aktywizacja społeczna i zawodowa w Klubie Integracji Społecznej.

W miesiącach styczniu i lutym 2018 roku w Klubie Integracji Społecznej odbędzie się cykl spotkań edukacyjnych dla uczestników Klubu - mieszkańców Gminy Mielec. Celem zajęć jest pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej u osób pozostających bez stałego zatrudnienia.

 

Terminarz zajęć edukacyjnych:

29.01.2018 r. - Zachowania asertywne - granice”.
Celem zajęć był rozwój postaw asertywnych, polegających na obronie własnych praw osobistych bez naruszania praw drugiej osoby. Uczestnicy spotkania ćwiczyli bezpośrednie i uczciwe wyrażanie własnych uczuć, postaw, opinii i potrzeb oraz stanowcze komunikaty służące ochronie granic psychologicznych.

08.02.2018 r. - Rozumieć i być rozumianym”.
W czasie szkolenia uczestnicy będą ćwiczyć zasady dobrej komunikacji interpersonalnej, w tym aktywnego słuchania i sporządzania konstruktywnej informacji zwrotnej.

15.02.2018 r. - Metody i techniki kontroli stresu”.
Uczestnicy zostaną zapoznani z przyczynami powstawania stresu, reakcjami organizmu na stresory oraz technikami radzenia sobie z problemami. Dodatkowo będą mogli skorzystać z badania testem określającym typ temperamentu i sposób reagowania na stres.

14.02.2018 r. i 16.02.2018 r. - trening poruszania się po rynku pracy.
Trening ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego poruszania się po rynku pracy, nabycie umiejętności dostrzegania i wykorzystania pojawiających się na nim szans zatrudnienia. Słuchacze otrzymają pomoc w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych, takich jak CV i list motywacyjny.

19-20.02.2018 r. - ,,Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej”.
Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu efektywnej prezentacji własnej osoby, znaczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej i odpowiedniego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą.

21.02.2018 r. - Jak wzmocnić motywację wewnętrzną i wprowadzić zmiany w życiu”.
Uczestnicy spotkania dowiedzą się, w jaki sposób z sukcesem wprowadzać zmiany w swoim życiu.

26.02.2018 r. - Budowanie autorytetu rodzica”.
Uczestnicy zajęć poszerzą wiedzę z zakresu, m.in.: odpowiedniego wzmacniania więzi pomiędzy rodzicem i dzieckiem, sposobów rozwiązywania konfliktów, pozytywnej dyscypliny oraz radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami.

 


Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w Klubie Integracji Społecznej.

W okresie stycznia i lutego 2018 roku uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w Mielcu będą mogli skorzystać z indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Celem spotkań jest opracowanie ścieżki rozwoju zawodowego uczestnika oraz udzielenie mu pomocy w podjęciu decyzji zawodowych i edukacyjnych, przy uwzględnieniu potrzeb lokalnego rynku pracy. Spotkania prowadzi doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery Ochotniczego Hufca Pracy w Mielcu. Terminy spotkań z doradcą zawodowym są uzgadniane z każdym uczestnikiem indywidualnie.

 


Coaching w Klubie Integracji Społecznej.

W ramach działalności Klubu Integracji Społecznej uczestnicy mają możliwość skorzystania z indywidualnych sesjach coachingowych. Celem spotkań jest wspieranie w dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby uczestnika. Systematyczna praca z coachem umożliwi osiągnięcie celów istotnych dla uczestnika z perspektywy zawodowej lub osobistej. Osoby zainteresowane mogą korzystać z tej formy wsparcia przez cały rok kalendarzowy 2018. Indywidualne spotkania prowadzi pracownik MOPS posiadający uprawnienia w zakresie prowadzenia coachingu.

 


Zabawa choinkowa dla dzieci uczestników Klubu Integracji Społecznej.

W dniu 18.12.2017 r. odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci uczestników KIS oraz ich rodzin. Zabawa choinkowa posiadała wymiar integracyjny oraz edukacyjny, przyczyniła się do wzmocnienia więzi rodzinnych, a także umożliwiła budowanie pozytywnego wzorca rodziny - zdrowej, aktywnej i otwartej. Udział w zabawie przysporzył wiele radości m.in. dzięki rodzinnym konkursom oraz wizycie Św. Mikołaja.

 


Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni.

W dniu 11.12.2017 r. uczestnicy Klubu Integracji Społecznej wraz z członkami rodzin zwiedzili Trasę Turystyczną zabytkowej Kopalni Soli w Bochni. Dodatkową atrakcją była ekspozycja multimedialna, która za pomocą interaktywnych prezentacji oraz animacji wyświetlanych na holoekranach przybliżyła tematykę historii, obyczajów, technik wydobywczych i podziemnych żywiołów, z jakimi zmagali się górnicy. Zwiedzający na zakończenie udali się do komory Ważyn, największej  bocheńskiej naturalnej komory, gdzie znajduje się podziemne boisko sportowe, 140 metrowa zjeżdżalnia, mini plac zabaw dla dzieci oraz restauracja.

 


Rekrutacja do Klubu Integracji Społecznej

Zapraszamy wszystkie osoby nieaktywne zawodowo do uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji Społecznej w 2018 r.

"Wniosek o uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej" oraz "Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” można otrzymać od pracowników socjalnych, lub pobrać ze strony Ośrodka (zakładka KIS).

Program działań reintegracyjnych dla uczestników Klubu Integracji Społecznej w 2018 r. jest dostępny na tablicach ogłoszeniowych Ośrodka, stronie internetowej Ośrodka i u pracowników socjalnych.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Jedynym warunkiem udziału w Klubie jest realizacja kontraktu socjalnego, który określa zasady uczestnictwa na zajęciach oraz typy instrumentów aktywizacyjnych.

 


Klub Integracji Społecznej realizuje obecnie cykl zajęć z reintegracji zawodowej, których celem jest udzielenie pomocy uczestnikom w powrocie na otwarty rynek pracy.

 

  1.  Trening poruszania się po rynku pracy.

Termin realizacji: 05 – 06.10.2017 r.

W trakcie warsztatów „Trening poruszania się po rynku pracy” uczestnicy zostali przygotowani do aktywnego poszukiwania pracy, otrzymali pomoc w redagowania  dokumentów aplikacyjnych, takich jak CV i list motywacyjny oraz uczyli się negocjowania warunków zatrudnienia.

 

  1. Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Terminy realizacji: 09-10.10.2017 r. oraz 13.10.2017 r.

Zajęcia z autoprezentacji są okazją do nauki efektywnej prezentacji własnej osoby podczas prowadzonych rozmów kwalifikacyjnych. Zajęcia służą poznaniu podstawowych technik i zasad autoprezentacji, znaczenia tzw. mowy ciała w komunikacji i ich skutecznego wykorzystania. Jeden z modułów zajęciowych zostanie poświęcony wizażowi.

 

  1. Internet metodą na znalezienie pracy.

Termin realizacji: 11.10.2017 r.

Udział w zajęciach umożliwi uczestnikom rozwój umiejętności związanych z samodzielnym wyszukiwaniem ofert pracy i wysyłaniem dokumentów aplikacyjnych za pomocą poczty elektronicznej.

 

  1. Pierwsza pomoc - poziom podstawowy.

Termin realizacji: 16.10.2017 r. oraz 19.10.2017 r.

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ma na celu wyposażenie uczestników w umiejętności prawidłowego prowadzenia resuscytacji, zasad użycia AED oraz praktycznego udzielania pomocy przy zakrztuszeniach, urazach, nagłych stanach chorobowych i innych sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu występującym w życiu codziennym.

 

  1. Rozumieć i być rozumianym.

 Termin realizacji: 18.10.2017 r.

Celem zajęć jest poznanie przez uczestników zasad skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wzmocnienie poczucia zaufania do własnych możliwości, a także kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania.

 

  1. Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) i Eye Movement  Desensitization and Reprocessing (EMDR).

Termin realizacji: 23-24.10.2017 r., 26-27.10.2017 r. oraz 30.10.2017 r.

Racjonalna Terapia daje uczestnikom szansę na długotrwały rozwój własny oraz poprawę codziennego funkcjonowania. Po zrealizowaniu RTZ zostanie przeprowadzona indywidualna terapia EMDR, która umożliwia skuteczną interwencję dla osób po silnych przeżyciach emocjonalnych.

 

  1. Metody i techniki kontroli stresu.

Termin realizacji: 25.10.2017 r.

Celem  zajęć jest przedstawienia uczestnikom  zagadnień dotyczących m.in. znaczenia stresu w życiu codziennym oraz określenia cech osobowości w kontekście reagowania w sytuacjach trudnych.